Inspektor
Świdnica
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnej

Warunki pracy

brak wind, praca na 4 piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie akt przeznaczonych do archiwizowania z komórek i jednostek organizacyjnych podległych KPP Świdnica
 • opracowanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki
 • brakowanie akt z zasobu archiwalnego, sporządzanie protokołów brakowania
 • wykonywanie kwerend w podległych zbiorach archiwalnych
 • wyrażanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wytwarzanej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych KPP w Świdnicy
 • zabezpieczenie przed zniszczeniem posiadanych w składnicy akt dokumentów w celu ochrony przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem dokumentacji archiwalnej
 • udostępnianie akt upoważnionym osobom i komórkom/jednostkom organizacyjnym na podstawie obowiąujących przepisów
 • bieżące porządkowanie chronologiczne i tematyczne zasobów archiwalnych KPP w Świdnicy w celu utrzymania właściwego porządku zasobu archiwalnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku archiwisty

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i nr ogłoszenia. List motywacyjny oraz CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Oferty niekompletne, niepodpisane, nieopatrzone datą lub niespełniające wymagań oraz złożone po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty powinny być złożone w kopercie, z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora ds Ochrony Informacji Niejawnych", na której w lewym górnym rogu należy napisać imię i nazwisko kandydata/kandydatki. Kandydaci/Kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie naboru mailowo (proszę podać adres mailowy).
Przewidywane wynagrodzenie na w/w stanowisku pracy wynosi 2516,18 zł brutto + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
KPP w Świdnicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8582203 w godz. 7.30 – 15.30.

Inspektor

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna