Inspektor
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w kancelarii tajnej Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku

Warunki pracy

• Kontakt osobisty i telefoniczny z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu.
• Praca związana z kancelaryjną obsługą komórek organizacyjnych i jednostek między innymi w zakresie ewidencjonowania, wydawania, przechowywania, udostępniania, przekazywania oraz wysyłania materiałów niejawnych.
• Stanowisko usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym.
• Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe.
• Warunki dodatkowe: praca przy naturalnym i sztucznym świetle, pomieszczenie ogrzewane.
• W budynku urzędu brak jest windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie przychodzących i wychodzących z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku materiałów niejawnych w odpowiednich ewidencjach, a po zadekretowaniu ich przez kierowników komórek/jednostek organizacyjnych przekazanie ich do dalszego prowadzenia funkcjonariuszom/pracownikom.
 • Weryfikowanie prawidłowości sporządzonych przez funkcjonariuszy i pracowników materiałów niejawnych oraz udzielanie instruktażu w zakresie zasad sporządzania, oznaczania, ewidencjonowania i rozliczania dokumentów niejawnych.
 • W ramach corocznej inwentaryzacji materiałów niejawnych oraz ustawowego przeglądu dokumentów niejawnych analizowanie i weryfikowanie sprawozdań i protokołów komisji inwentaryzacyjnych w zakresie ujętych w nich materiałów niejawnych.
 • Rozliczanie pracowników zwalnianych ze służby (pracy) lub przenoszonych do innej komórki (jednostki) organizacyjnej z posiadanych na stanie materiałów zawierających informacje niejawne.
 • Dostosowywanie klauzul (np. obniżanie, znoszenie) na materiałach niejawnych po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę uprawnioną w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony.
 • Prowadzenie depozytu materiałów niejawnych znajdujących się w dyspozycji funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Białymstoku.
 • Sporządzanie spisów akt przekazanych oraz protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC” – odrębnie w zakresie obsługiwanych komórek organizacyjnych, dokonywanie rozliczeń dokumentacji w nich ujętych po przejęciu materiałów na stan archiwum lub wybrakowaniu protokołem „BC”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawo lub administracja
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zasad archiwizacji.
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem w liście motywacyjnym „ogłoszenie na stanowisko nr 39920”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2100,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Przed zatrudnieniem niezbędne będzie poddanie się procedurze związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej i innych umiejętności,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- postępowanie sprawdzające.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna