Inspektor
Inowrocław
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na II piętrze, w budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych ( winda ,schodołaz) .Wejście do budynku od ul. Roosevelta 36-38.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Praca wymaga poruszania się między pokojami na piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków paszportowych, w tym weryfikacja ich poprawności, pobieranie odcisków linii papilarnych klientów oraz pobieranie opłat paszportowych przy użyciu terminala płatniczego, uwierzytelnianie zgody rodziców na wnioskach o wydanie dzieciom paszportów,
 • wydawanie dokumentów paszportowych wraz z weryfikacją linii papilarnych klientów realizując zadania przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego,
 • przyjmowanie i przygotowywanie spersonalizowanych dokumentów paszportowych i wprowadzanie ich do depozytu systemowego i depozytu alfabetycznego,
 • obsługiwanie zbioru ,,kartoteka paszportowa’’ – w tym dokonywanie niezbędnych przemieszczeń oraz uzupełnianie zbioru o nowe wnioski paszportowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej,
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o dowodach osobistych (rozdziały od 1 do 5),
 • znajomość ustawy o ewidencji ludności (rozdziały od 1 do 4),
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • efektywna komunikacja,
 • dobra organizacja i nastawienie na osiąganie rezultatów,
 • odporność na stres, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – Tytuł II, Dział Ia, Rozdział II, Oddział 2,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Inspektor

Inowrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna