Inspektor
Katowice
Komenda Miejska Policji w Katowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej
w Zespole Prezydialnym Komisariatu Policji I w Katowicach

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze. Budynek jest wyposażony w podjazd dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa komisariatu Policji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji pomocniczej w celu zapewnienia właściwej ewidencji dokumentów,
 • dystrybucja aktów prawnych do komórek organizacyjnych komisariatu Policji w celu prawidłowej realizacji zadań,
 • odbieranie i nadawanie przesyłek pocztowych mogących zawierać środki chemiczne oraz materiał biologiczny do badań w celu właściwej dystrybucji przesyłek,
 • przyjmowanie oraz segregacja korespondencji resortowej i od operatora pocztowego w celu zapewnienia właściwego przepływu korespondencji przesyłek pocztowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • planowanie i organizacja pracy własnej
 • stosowanie odpowiednich przepisów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność komunikowanie się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacja stresogennych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej do uzyskania dostępu do informacji niejawnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Praca na umowę w zastępstwie (na okres co najmniej 6 miesięcy)
Wynagrodzenie zasadnicze 2491,00 zł brutto z dodatkiem z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20%) wynagrodzenia zasadniczego.
Dokumenty należny składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "nabór na stanowisko inspektor Komisariat Policji I Katowice " .
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Kandydatki/kandydaci spełniające wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (032)200 2508.

Inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna