Inspektor
Gdańsk
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw metrologicznych
Wydział Usług Metrologicznych - Laboratorium Termodynamiki

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu i w terenie.
Praca wymagająca wysiłku fizycznego, koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie.
Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Praca na I piętrze – budynek bez windy.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie legalizacji przyrządów pomiarowych w celu sprawdzenia, stwierdzenia i poświadczenia dowodami legalizacji, że przyrządy pomiarowe spełniają określone wymagania.
 • Wzorcowanie ciśnieniomierzy z podaniem niepewności pomiaru.
 • Obsługa klientów w punkcie obsługi klienta.
 • Obsługa rejestru zgłoszeń , wprowadzanie i rozliczanie zleceń (legalizacja, wzorcowanie, ekspertyzy, sprawdzenia, ocena zgodności).
 • Przygotowywanie umów i potwierdzeń zamówień oraz dokonywanie uzgodnień z klientami i pracownikami.
 • Przyjmowanie i wydawanie przyrządów pomiarowych klientom i pracownikom w tym oględziny przyrządów pomiarowych.
 • Wysyłanie przyrządów pomiarowych za pośrednictwem firm kurierskich.
 • Prowadzenie bieżących spraw organizacyjno-administracyjnych w Laboratorium: prowadzenie dziennika korespondencji, obsługa poczty elektronicznej, skanowanie dokumentów, redagowanie pism.
 • Prowadzenie spraw związanych z funcjonowaniem systemu zarządzania jakością w Laboratorium.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Ogólna wiedza teoretyczna w zakresie realizowania pomiarów wielkości fizycznych w dziedzinie termodynamiki.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo o miarach.
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • samodzielność,
 • język angielski na poziomie B1.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
  ul. Polanki 124 c
  80-308 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru, znajduje się na stronie internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku w zakładce "praca".
- Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
- Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru za pomocą poczty
elektronicznej/telefonicznie na wskazany w aplikacji adres e-mail/ nr telefonu (w tym celu prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i nr telefonu).
- Oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od upływu ich składania.
- Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (058) 52-45-321.
- Adres strony Internetowej Urzędu: www.oum.gda.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna