Informatyk
Zielona Góra
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
- Stanowisko pracy znajduje się na piętrze.
- Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy.
- wysiłek fizyczny,
- zagrożenie korupcją,
- praca w uciążliwym hałasie .

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie serwerami i siecią komputerową w celu zapewnienia sprawnego działania wszystkich urządzeń i baz danych.
 • Ochrona danych w systemach informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem w celu zabezpieczenia przed utratą danych.
 • Bieżące utrzymywanie, konserwacja oraz naprawa sprzętu komputerowego oraz instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego w celu zapewnienia ciągłości pracy.
 • Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu informatycznego, przestrzegania legalności używanego oprogramowania.
 • Archiwizowanie kluczowych danych oraz zabezpieczanie i przechowywanie nośników z kopiami danych.
 • Analiza potrzeb WIOŚ w zakresie, sprzętu i systemów informatycznych w celu realizacji dostaw i napraw oraz prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania.
 • Zarządzanie serwisami internetowymi i aktualizacja ich treści (strona główna i biuletyn informacji publicznej) w celu udostępniania aktualnych i rzetelnych informacji.
 • Inicjowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu oraz użytkowanych systemów informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie informatyki lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność konfiguracji obsługi urządzeń peryferyjnych oraz aktywnych elementów sieci.
 • Umiejętność w zakresie administrowania serwerami Linux oraz Windows Serwer.
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki lub pokrewne
 • Język angielski umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej i informatycznej.
 • Znajomość rozwiązań VPN w oparciu o IPsec.
 • Znajomość metod i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa sieci Inspektoratu pod kątem nieautoryzowanego wejścia, ochrony antywirusowej, sposobów weryfikacji bezpieczeństwa przed utratą danych.
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o dostępnie do informacji publicznej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy kat "B"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres o korespondencji , adres e-mail, numer telefonu
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca).
Oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Metodyki i techniki stosowane w naborze:
- weryfikacja formalna dokumentów,
- sprawdzian wiedzy pisemny w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10, kandydatek/kandydatów, ustny w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób,
- rozmowa rekrutacyjna.
Planowany termin zatrudnienia listopad- grudzień 2019
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 45 48 462
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informatyk

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna