Informatyk
Łódź
Archiwum Państwowe w Łodzi

Dyrektor Archiwum Państwowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk do spraw związanych z komputeryzacją Archiwum
w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

Warunki pracy

- praca z komputerem
- wysiłek fizyczny
- praca w terenie
- wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Łodzi w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu.
 • Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej
 • Opieka nad serwerami
 • Administrowanie wewnętrzną siecią komputerową
 • Nadzór i zarządzanie nad elektronicznym obiegiem dokumentów EZD
 • Nadzór i zarządzanie nad zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.)
 • Wykrywanie i usuwanie usterek, aktualizacja oprogramowania oraz firmware serwerów, komputerów biurowych,laptopów, urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki, monitory, routery, switche, zasilacze awaryjne itp.)
 • Nadzór nad infrastrukturą teleinformatyczną oraz monitorowanie zagrożeń
 • Interpretacja działań - monitorowanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w zawodzie
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows Serwer w wersjach 2016 i 2012 (umiejętność instalacji, konfiguracji, zarządzania domeną, maszynami wirtualnymi, backupem danych itp.)
 • znajomość SQL Serwer 2017 na poziomie zarządzania oraz baz danych (umiejętność instalacji, konfiguracji, backup)
 • umiejętność konfiguracji i zarządzania serwerem oprogramowania antywirusowego
 • umiejętność tworzenia stron internetowych (CSS, javascript, html)
 • znajomość i umiejętność konfigurowania Mikrotik RouterOS
 • znajomość i umiejętność konfigurowania Cisco IOS
 • znajomość topologii oraz umiejętność konfiguracji sieci kablowych 100/1000 oraz wifi
 • umiejętność konfiguracji i obsługi streamera ze zmieniarką LTO-7
 • znajomość instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych komputerów osobistych Windows 7 i nowsze
 • znajomość zasad zarządzania licencjami na oprogramowanie
 • znajomośc języka angielskiego technicznego (umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • znajomość systemu EZD PUW na poziomie administratora oraz stuktury bazy danych
 • znajomość systemów ZoSIA, NIKA
 • znajomość systemu ePUAP
 • znajomość konfiguracji podpisu elektronicznego
 • znajomość oprogramowania firmy PROGMAN
 • certyfikaty Microsoft, Cisco itp.
 • umiejętność konfiguracji i obsługi urządzeń skanujących (book2net, Zeutschel, Canon, ScanTech)
 • szkolenie z ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
 • znajomość przepisów obowiązujących administratora bezpieczeństwa informacji (Ustawa o ochronie danych osobowych)
 • znajomość Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Łodzi
  Plac Wolności 1
  91 – 415 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- wynagrodzenie zasadnicze ok. 2200 - 2700 zł.
- przewidywany termin zatrudnienia - sierpień/wrzesień 2018 r.
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dokładniejsze informacje udzielane będą pod numerem telefonu 42 632 02 02 lub 42 632 62 01

Informatyk

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna