Informatyk
Białystok
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Stanowisko ds. informatycznych

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związane głównie z obsługą użytkowników sprzętu komputerowego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Wyjazdy służbowe do Delegatur Urzędu w Łomży i Suwałkach.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie
 • administrowanie serwerownią i siecią komputerową oraz archiwizowanie i zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych
 • bieżący nadzór nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym
 • podłączanie i konfiguracja drukarek, drukarek kodów kreskowych, skanerów, czytników kodów kreskowych i innych urządzeń peryferyjnych
 • prowadzenie i uaktualnianie Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizowanie strony internetowej Urzędu
 • planowanie i dokonywanie zakupów sprzętowych na potrzeby Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym/informatyki
 • wiedza z zakresu zagadnień związanych z informatyką
 • znajomość budowy i podstaw funkcjonowania sieci opartych na protokole IP, systemów Windows i Linux, konfiguracji urządzeń sieciowych (routery,switche), języków HTML, xHTML, Javascript, XML, zasad bezpieczeństwa informatycznego, administracji bazami danych w szczególności SQL
 • umiejętność podstawowej naprawy sprzętu komputerowego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, RODO wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe - informatyka
 • Dodatkowe kursy lub szkolenia z zakresu administrowania sieciami komputerowymi

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia dodatkowych kursów lub szkoleń z zakresu administrowania sieciami komputerowymi

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko pracy - informatyk" od poniedziałku do piątku w Sekretariacie, pok. 104, I piętro w godz. 8.00 -15.00 lub przesłać listownie.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, nr telefonu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. O terminach kolejnych etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.

Oferty odrzucone w czasie naboru zostaną komisyjnie zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85)7412332 wew. 36
Zatrudnienie od 01.01.2019 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informatyk

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna