Główny specjalista
Katowice
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw maszyn i urządzeń mechanicznych transportu pionowego
w Departamencie Energomechanicznym

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
• narażenie na zagrożenia naturalne,
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
• narażenia na zagrożenia związane z prowadzeniem robót szybowych (praca na wysokości),
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.

2. Sposób wykonywania zadań:
• pokonywanie pieszo tras o dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
• przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
• częste podróże służbowe do miejsc, które są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu wielokondygnacyjny, niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru nad merytoryczną działalnością OUG oraz SUG, a także wykonywanie zadań Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w podziemnych zakładach górniczych, w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45 stopni,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach związanych z dopuszczaniem urządzeń mechanicznych górniczych wyciągów szybowych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, z udzielaniem zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przepisów, z nadawaniem uprawnień rzeczoznawców ds. ruchu zakładów górniczych w zakresie dotyczącym maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45 stopni oraz rozpatrywanie, w zakresie merytorycznym, skarg i wniosków dotyczących działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w zakresie dotyczącym stosowania maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45 stopni,
 • koordynowanie prac realizowanych przez pracowników urzędów górniczych w zakresie pozyskiwania danych o zagrożeniach związanych ze stosowaniem maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45 stopni,
 • udzielanie konsultacji pracownikom urzędów górniczych oraz dostarczanie informacji przedsiębiorcom w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji transportu pionowego oraz urządzeń transportowych poruszających się po torze o nachyleniu powyżej 45 stopni,
 • przygotowywanie założeń do aktów prawnych oraz opiniowanie pod względem merytorycznym projektów aktów prawnych i norm technicznych,
 • udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn grożącego niebezpieczeństwa lub wypadku zaistniałego w zakładzie górniczym,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie o specjalności mechanicznej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego (powyżej) w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w podmiotach wykonujących czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego w tym co najmniej 2 lata jako osoba dozoru wyższego przy eksploatacji lub budowie górniczych wyciągów szybowych lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego, którego zakres obowiązków obejmował górnicze wyciągi szybowe
 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu specjalności górnicze wyciągi szybowe lub mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy, w szczególności rozporządzenia w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych w zakresie dotyczącym górniczych wyciągów szybowych
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych i arkuszy kalkulacyjnych, obsługi poczty elektronicznej i Internetu
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku prawa administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe lub mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy wynoszący powyżej 5 lat w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w podmiotach wykonujących czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym co najmniej 2 lata jako osoba dozoru wyższego przy eksploatacji lub budowie górniczych wyciągów szybowych lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego, którego zakres obowiązków obejmował górnicze wyciągi szybowe (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne, zakresy obowiązków i inne, z których wynika jednoznacznie okres wykonywania powyższych czynności)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych na kierunku prawa administracyjnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wyższy Urząd Górniczy
  Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – GEM/ZIV/gł.spec./1a",
  należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, analityczne myślenie, samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność współpracy,
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Główny specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna