Główny specjalista
Bydgoszcz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw ochrony konkurencji i konsumentów
Delegatura UOKiK w Bydgoszczy

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
Kontakty zewnętrzne z konsumentami oraz stronami postępowania.
Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie badań i analiz rynków oraz dokonywanie oceny zachowań rynkowych przedsiębiorców na nich działających pod względem przestrzegania przez nich reguł eliminujących nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej oraz chroniących konkurencję i prawa konsumentów.
 • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomień w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową oraz o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem konkurencji i prawem ochrony konsumentów, a także projektów opinii i odpowiedzi w sprawach skarg i wniosków wnoszonych przez konsumentów.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, postępowań w sprawach praktyk: nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, ograniczających konkurencję, naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także postępowań o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i przygotowywanie projektów: wezwań, wystąpień i postanowień podejmowanych w trakcie tych postępowań i rozstrzygnięć je kończących.
 • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców na warunkach określonych ustawą w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i przepisami wydanymi na jej podstawie, z zachowaniem zasad i procedur obwiązujących w Urzędzie.
 • Przygotowywanie projektów komunikatów i treści informacji dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów, podawanych do publicznej wiadomości.
 • Przygotowywanie projektów "Szczegółowego uzasadnienia zarzutów" w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy.
 • Sporządzanie sprawozdań i zestawień obejmujących zakres działania Delegatury UOKiK w Bydgoszczy oraz bieżąca aktualizacja baz danych funkcjonujących w UOKiK.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa
 • Znajomość polskiego i unijnego prawa konkurencji i konsumentów
 • Znajomość procedury cywilnej i administracyjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: współpraca
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa konsumenckiego lub z zakresu ochrony konkurencji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość podstaw ekonomii w szczególności w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem
własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań
formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie
złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.
10. Mnożnik: 2,4 (4600,66 PLN brutto miesięcznie).

Główny specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna