Asystent
Toruń
Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent do spraw obsługi kancelaryjnej
w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 3.506,08 zł brutto,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• rewelacyjna lokalizacja w centrum Torunia,
• pokój śniadaniowy w miejscu pracy,
•ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowo-administracyjna,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku: komputer, telefon, drukarka, niszczarka, kserokopiarka.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w budynku III piętrowym,
• budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani platformę dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
• brak węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku,
• miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
• budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • otwieranie korespondencji i sprawdzanie kompletności załączników oraz obsługiwanie elektronicznej skrzynki podawczej w celu przekazania do dekretacji poprzez samodzielną realizację całego zadania
 • rejestrowanie dokumentów w aplikacji kancelaryjnej, przekazywanie zgodnie z dekretacją na poszczególne komórki organizacyjne za potwierdzeniem odbioru w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • przyjmowanie do wysyłki pism z poszczególnych komórek organizacyjnych w celu wysłania ich za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP, wysyłanie drogą elektroniczną wydanych rozstrzygnięć do US/UCS w celu realizacji nałożonych zadań,
 • rejestrowanie przesyłek w aplikacji kancelaryjnej, sporządzanie wydruków książki nadawczej oraz zestawień ilościowo-wartościowych w celu przekazania ich do wysyłki zgodnie z umową z Pocztą poprzez samodzielną realizację całego zadania,
 • weryfikacja miesięcznych faktur wystawianych przez placówkę pocztową za wyekspediowane przesyłki listowe z Delegatury KIS w Toruniu, zgodnie z zawartą umową w celu prawidłowej realizacji nałożonych zadań,
 • prowadzenie rejestru pieczątek i pieczęci będących w dyspozycji Delegatury KIS w Toruniu w celu realizacji nałożonego zadania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet OFFICE lub pochodne) i innych urządzeń biurowych,
 • podstawowa wiedza na temat obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz Ordynacji podatkowej
 • komunikatywność,
 • dokładność i systematyczność, umiejętność współdziałania i pracy w grupie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen)
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba podejmująca zatrudnienie w służby cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy w zakresie przepisów prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej oraz znajomości pakietu Office, oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 56 669 57 12.

Asystent

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna