Asystent
Nowy Sącz
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent do spraw obsługi kancelaryjnej
w Wydziale Ustalania Świadczeń V

Warunki pracy

Budynek posiada niepełne przystosowanie dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, wind oraz sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych.
1. praca biurowa,
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5. praca na wysokości do 3 m,
6. pył, kurz z akt emerytalnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja korespondencji wpływającej oraz wychodzącej do/z Zespołu,
 • przygotowanie korespondencji do wysyłki,
 • przygotowanie zarejestrowanej korespondencji do dekretacji przez bezpośredniego przełożonego,
 • rozdzielanie korespondencji pracownikom merytorycznym zgodnie z dekretacją,
 • identyfikowanie świadczeniobiorców poprzez system informatyczny,
 • przygotowanie dokumentacji z zakresu pracy kancelarii do archiwizacji lub brakowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność współpracy,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w kancelarii administracji publicznej
 • policealne studium sekretarek lub technik prac biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania

http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.html

Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie ich na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą chronioną.

Techniki i metody naboru:

§ weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

§ weryfikacja merytoryczna – test wiedzy,

§ rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty można również wysłać na adres Aplikuj (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów - kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).

Więcej informacji: Aplikuj

Asystent

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna