Archiwista
Częstochowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Archiwista
w zespole do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

praca administarcyjno-biurowa,
praca w biurze : obsługa komputera z drukarką , skunera, telefonu, urządzeń pomiarowych,
możliwy kontakt z czynnikiem alergennym,
siedziba inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak wind, drzwi do pomieszczeń standardowe, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności archiwum.
 • bieżące zapoznawanie się z nowymi przepisami z zakresu spraw archiwalnych, śledzenie szczegółowych przepisów resortowych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym planów i harmonogramów oraz sprawozdawczości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie służby cywilnej oraz o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych,
 • Kurs kancelaryjno - archiwalny
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 360 11 61

Archiwista

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna