Praca inspektor weterynaryjny

Chodzież
Dodano: 05.11.2021
Pełny etat
Średnie wynagrodzenie: 3200 - 4800 zł / miesiąc
Dołącz do nas jako: inspektor weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności W ZESPOLE DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI #administracja publiczna #działalność inspekcyjna #weterynaria Umowa o pracę na czas zastępstwa Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Liczba stanowisk 1 Wymiar etatu 1 Status nabór w toku Miejsce pracy Chodzież ul. Paderewskiego 2 B Ważne do 31 sierpnia 2021 r. Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Realizacja zadań związanych z nadzorowaniem podlegających podmiotów celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia.Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej.Pobieranie próbek w ramach badań monitoringowych.Realizacja zadań związanych z merytoryczną stroną obrotu krajowego, handlu, wysyłek do krajów trzecich środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.Przygotowywanie projektów decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chodzieży.Prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem.Dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań.Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej W przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.Posiadanie prawa jazdyUmiejętność biegłej obsługi komputeraZnajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dostępność Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%. Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu z użyciem monitora ekranowego oraz w terenie. Inspektorat nie posiada samochodu służbowego. Siedziba Inspektoratu znajduje się na II piętrze - brak windy. Dodatkowe informacje Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich). Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów. www.piw-chodziez.pl Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia dyplomu lekarza weterynariioświadczenie o posiadaniu prawa jazdy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Aplikuj do 31 sierpnia 2021 na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 67 28 29 688 lub mailowego na adres: Aplikuj Więcej o pracy w urzędzie Dokumenty należy złożyć do: 31.08.2021 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 67 28 29 688 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane Wzory oświadczeń Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399KB

Wymagania

  • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
  • W przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
  • Posiadanie prawa jazdy
  • Umiejętność biegłej obsługi komputera
  • Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
inspektor weterynaryjny
Chodzież
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży