Konkurs!

Wspomnienia absolwentaKoniec szkoły nadciąga wielkimi krokami! Od lat pożegnanie ze szkołą to jeden z najważniejszych momentów dla wszystkich uczniów. Lato to także czas wspomnień dla wszystkich absolwentów. Czy ukończenie szkoły 30 lat temu różni się czymś od ukończenia szkoły teraz? Jak wyglądała wtedy młodzież i jakie emocje jej towarzyszyły?

Pokaż uczniom, jak kiedyś wyglądało pożegnanie ze szkołą!

Konkurs jest skierowany do osób powyżej 50. roku życia mieszkających w województwie Pomorskim i Wielkopolskim.

Aby wziąć udział w konkursie, wyślij od 1 do 3 zdjęć przedstawiających Twój moment pożegnania ze szkołą. Podziel się z nami tym ważnym momentem! W treści maila w kilku słowach opisz historię zdjęć. Jakie emocje Ci towarzyszyły? Jak świętowaliście? Czy było to dla Ciebie ważne wydarzenie? Chcemy poznać Twoją szkolną historię!

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres konkurs.gowork@gowork.pl do 30.09.2022 r.

Nagrodzimy 3 najciekawsze zdjęcia.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!


Czekamy na Wasze
kreatywne pomysły!

Do Wygrania

Konkurs I miejsce

I miejsceKosz naturalnych, ręcznie wytwarzanych produktów z Bieszczad,
ufundowany przez producenta - firmę Jasiowa Piwniczka o wartości 300zł.

Konkurs II miejsce

II miejscezestaw filiżanek
Polskiej Grupy Porcelanowej o wartości 215 zł

Konkurs III miejsce

III miejscekosz luksusowych kosmetyków marki Procle o wartości 150 zł,
ufundowany przez firmę HBC Sp. z o.o. z Gdyni

Fundatorzy nagrody Fundatorzy nagrody
twarze
Patroni medialni konkursu:
twoje miasto Lwówek 24 Powiat policki Powiat policki Powiat policki

Regulamin konkursu “Wspomnienia absolwenta”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wspomnienia absolwenta” (dalej: „Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest: GOWORK PL SERWIS PRACY SP Z O O Ul. Wirażowa 124 A, 02-145 Warszawa (dalej „Organizator”). Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 10.10.2022 r. wedle następującego harmonogramu: 01.08.2022 - 30.09.2022 r. - nadsyłanie zgłoszeń. 01.10.2022 r. - 10.10.2022 r. - wybór zwycięzców i ogłoszenie wyników. Celem konkursu jest zebranie ciekawych fotografii, prezentujących sposób świętowania uzyskania statusu absolwenta szkoły lub uczelni wyższej przed laty. Do udziału w konkursie uprawniona jest osoba będąca mieszkańcem województwa pomorskiego lub wielkopolskiego, która ukończyła 50. rok życia. Zadaniem konkursowym jest przesłanie fotografii (maksymalnie 3 pliki) przedstawiającej chwile pożegnania absolwentów ze szkołą / uczelnią. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniom wykonawczym do tej Ustawy. Organizator zastrzega sobie prawo do do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który działa niezgodnie z zapisami Regulaminu lub niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać wiadomość email na adres konkurs.gowork@gowork.pl, w którym powinny się znaleźć następujące informacje oraz załączniki: Temat wiadomości: “Wspomnienia absolwenta - Pomorskie” lub “Wspomnienia absolwenta - Wielkopolskie” (w zależności od miejsca zamieszkania uczestnika). imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, numer telefonu, maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe - w postaci fotografii lub skanu oryginalnego zdjęcia w pliku .pdf, .png, .jpg lub .jpeg w rozmiarze minimalnym 900 x 600 px i nie przekraczającym 4 MB. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik posiada oryginał / oryginały fotografii, które zgłasza jako prace Konkursowe i nie narusza w żaden sposób niczyich praw, w tym praw autorskich. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie. Wszystkie zgłoszenia lub odpowiedzi, zawierają̨ce treści obraźliwe, wulgarne, obelżywe, naruszające czyjeś́ prawa autorskie; zawierają̨ce treści: erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność́ osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają̨ podstawowych wymagań́ stawianych przez warunki konkursu zostaną̨ usunięte przez Organizatora.

§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Oceny prac konkursowych dokona wyznaczona przez Organizatora 3 osobowa komisja (dalej: “Komisja”). Organizator przewidział dla zwycięzców 3 nagrody rzeczowe w postaci: I nagroda - kosz produktów marki Jasiowa Piwniczka o wartości 300 zł, ufundowany przez producenta, II nagroda - zestaw filiżanek Polskiej Grupy Porcelanowej o wartości 215 zł, ufundowany przez Organizatora, III nagroda - kosmetyki marki Procle o wartości 150 zł, ufundowane przez dystrybutora. Komisja wybierze spośród przesłanych zgłoszeń najciekawsze fotografie. Koszty doręczenia nagród pokrywa Organizator lub Fundator, o ile Fundatorem nagrody nie jest Organizator Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o trybie odbioru Nagrody poprzez wiadomość email na adres, z którego wpłynęło zgłoszenie, a także drogą telefoniczną na podany w zgłoszeniu numer. W przypadku, jeśli Organizatorowi nie uda się skutecznie nawiązać kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników, Organizator ma prawo do przyznania tej Nagrody innemu Uczestnikowi. Nagrody nie podlegają wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną. W razie zrzeczenia się otrzymania Nagrody, Zwycięzca nie nabywa roszczenia o zapłatę jej równowartości pieniężnej. Nagroda, której otrzymania Zwycięzca się zrzekł, pozostaje do dyspozycji Organizatora. Zwycięzca, który nie odebrał Nagrody lub (w przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich) nie podpisał protokołu odbioru Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu błędnych danych adresowych, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się otrzymania Nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki lub z chwilą otrzymania przez Organizatora informacji o braku odbioru Nagrody lub braku podpisania protokołu odbioru Nagrody. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana nie więcej, niż jedna Nagroda.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika Organizatorowi prawa do rozporządzania przesłaną przezeń pracą konkursową bez ograniczeń ilościowych i czasowych. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji przesłanych prac konkursowych w celu podsumowania wyników Konkursu.

§ 5 DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestników, w szczególności dane osobowe wskazane w §2 Regulaminu (dalej „Dane Osobowe”) są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator. Uczestnik oświadcza, że został przez Organizatora poinformowany o tym, że: Organizator jest administratorem Danych Osobowych, Organizator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes Organizator i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się przez Organizatora Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia Nagród, Dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, w tym wręczenia Nagród, Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym ustępie lit. c. Po tym czasie Dane Osobowe Uczestników zostaną usunięte, Dane Osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom usług hostingowych lub marketingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę Konkursu, dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz z Organizatorem realizują Konkurs, dostawcom usług wspierających działania marketingowe Organizatora lub spółki powiązane lub współpracujące z Organizator, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego), Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może zgłaszać na adres: konkurs.gowork@gowork.pl Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych, podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu, W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem mailowo pod adresem: konkurs.gowork@gowork.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@gowork.pl

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą mogły wpływać na prawa nabyte Uczestników. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa oraz Organizator. Decyzje wydawane przez Komisję Konkursową lub Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.