Naucz nas, uczniu

- konkurs dla uczniów szkół podstawowych

od 11.09.2023 r do 31.10.2023 r.
Zgłoś kandydata

Wakacje zostawiły po sobie miłe wspomnienia i nadszedł czas powrotów. Uczniowie wracają do szkolnych ławek, aby zdobywać wiedzę. Nauczyciele wracają do pracy, aby tę wiedzę im przekazywać.

A gdyby na chwilę zamienić się miejscami? Czy uczenie to proste zadanie?
Sam się o tym przekonaj, a przy okazji wygraj jedną z naszych rewelacyjnych nagród!

Konkurs “Naucz nas, uczniu” jest doskonałą okazją, żeby choć na chwilę spróbować swoich sił jako nauczyciel. Zadaniem jest przygotowanie tutorialu, z którego nauczysz nas czegoś, co potrafisz.

Wybierz technikę, którą uznasz za najlepszą:
Wideo nakręć filmik
Komiks narysuj komiks
Aparat zrób zdjęcia
jak krok po kroku coś wykonać i złóż z nich instrukcję.

Posiadasz umiejętności, o których nie każdy wie? Masz ciekawe hobby lub dużą wiedzę na jakiś temat? Naucz nas czego chcesz i jak chcesz, a my Cię za to nagrodzimy!

Dla kogo jest ten konkurs?

"Naucz nas, uczniu" to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych na terenie całego kraju. Nagrody zostanę przyznane w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowe klas I - III
 • uczniowe klas IV - VI
 • uczniowie klas VII - VIII

Co można wygrać?

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia. Wśród nich:

Gimbal gimbale
Polaroid aparaty Polaroid
Dron dron z kamerą 4K
Smartwatch smartwatch
Słuchawki bezprzwewodowe słuchawki bezprzewodowe

Jak wziąć udział?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, w którym znajdzie się Twoja praca konkursowa oraz zgoda rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Pracę możesz zeskanować, sfotografować lub przesłać link, jeśli jest to filmik na Twoim kanale w dowolnej platformie, np. YouTube (pod filmikiem załącz link do strony konkursowej).

od 11.09.2023 r do 31.10.2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń i ogłoszenie wyników konkursu

Na zgłoszenia czekamy w terminie:
od 11.09.2023 r do 31.10.2023 r.
Wybór zwycięzców nastąpi w terminie:
01.11.2023 r. - 09.11.2023 r.
Ogłoszenie wyników: 10.11.2023 r.

Patronat medialny

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Naucz nas, uczniu” (dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Naucz nas, uczniu” (dalej: „Konkurs”).
 • Organizatorem Konkursu jest GOWORK PL SERWIS PRACY SP Z O OUl. Wirażowa 124 A02-145 Warszawa (dalej „Organizator”).
 • Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu.
 • Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 11.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.
 • Do udziału w Konkursie uprawnione są dzieci,będące uczniami dowolnej szkoły podstawowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne oraz niezależne od skorzystania z jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez Organizatora.
 • Z uwagi na niepełnoletność Uczestnik musi posiadać pisemną zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.
 • Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • wykonanie zadania Konkursowego (dalej „ Zadanie”),
  • przesłanie zgłoszenia z Zadaniem na adres: konkurs.gowork@gowork.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie konkursowej,
  • dołączenie do zgłoszenia pisemnej zgody co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie,
  • zaakceptowanie w całości Regulaminu,
  • posiadanie statusu ucznia dowolnej szkoły podstawowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz oraz jednokrotnie wykonać Zadanie.
 • Opis zadania konkursowego: Uczestnik przygotowuje tutorial, w którym przedstawia posiadaną wiedzę lub umiejętności, celem nauczenia ich odbiorców. Technika przygotowania tutorialu dowolna: filmik na kanale w dowolnej platformie, np. na YouTube z linkiem do strony konkursowej, komiks, instrukcja, zdjęcia krok po kroku (opracowane w jednym pliku), itp
 • Cel Konkursu: Temat i zasady nawiązują do Dnia Edukacji Narodowej (14-10-2023), który ma miejsce w październiku. Chcemy skłonić uczniów do postawienia się w roli nauczyciela i przekonania, że nauczanie jest trudnym i skomplikowanym procesem. Wymaga wiedzy, przygotowania, planu i umiejętności, aby zrealizować założony plan. Towarzyszy mu również dawka stresu / tremy. Przy okazji dzieci będą miały okazję do zastanowienia się, czym mogą się podzielić, co potrafią, z czego są dumne. To szansa na podzielenia się swoimi wyjątkowymi umiejętnościami i pasjami, wyrażenie siebie, ale także pokazanie się od strony, która niekoniecznie może być zaprezentowana na klasycznych szkolnych lekcjach.
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.
 • Wszystkie zgłoszenia lub odpowiedzi, zawierają̨ce treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś́ prawa autorskie; zawierają̨ce treści: erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność́ osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają̨ podstawowych wymagań́ stawianych przez warunki konkursu zostaną̨ usunięte przez Organizatora.
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471.).
 • Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który działa niezgodnie z Regulaminem lub z prawem powszechnie obowiązującym.
§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 • Oceny Zadań dokona 3 osobowa komisja wyznaczona przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 • Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych:
  • Uczniowie klas 1 - 3
  • Uczniowie klas 4 - 6
  • Uczniowie klas 7 - 8
 • W każdej kategorii wiekowej Organizator przyzna 3 nagrody w postaci:
  • Kategoria: Uczniowie klas 1 - 3
   • 1 miejsce: Gimbal DJI Osmo Mobile 6
   • 2 miejsce: Aparat fotograficzny cyfrowy Polaroid GO
   • 3 miejsce: Smartwatch
  • Kategoria: Uczniowie klas 4 - 6
   • 1 miejsce: Gimbal DJI Osmo Mobile 6
   • 2 miejsce: Aparat fotograficzny cyfrowy Polaroid GO
   • 3 miejsce: Dron z kamerą 4K
  • Kategoria: Uczniowie klas 7 - 8
   • 1 miejsce: Gimbal DJI Osmo Mobile 6
   • 2 miejsce: Zestaw filmowy Greenscreen + 2 softboxy
   • 3 miejsce: Dron z kamerą 4K
  • Ponadto: Dla każdej kategorii wiekowej Organizator przewidział po 3 wyróżnienia, które zostaną nagrodzone upominkami.
 • Wśród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają Nagrody (dalej „Zwycięzcy”), których Zadania Komisja Konkursowa uzna za najciekawsze, najbardziej kreatywne. Oceniony zostanie wkład pracy, zaangażowanie, pomysłowość.
 • Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i o trybie odbioru Nagrody poprzez wiadomość email wysłaną na adres, z którego wpłynęło zgłoszenie (lub podany w formularzu) oraz na podany w zgłoszeniu numer telefonu.
 • W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora o przyznaniu Nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest do podania swojego adresu korespondencyjnego, pod który zostanie przesłana Nagroda. Zwycięzca, który nie odpowiedział na przesłaną przez Organizatora wiadomość i/lub nie podał wskazanych Danych Osobowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wysłania, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się Nagrody.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.
 • Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Nagroda, której otrzymania Zwycięzca się zrzekł, pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 • W razie zrzeczenia się otrzymania Nagrody, Zwycięzca nie nabywa roszczeniao zapłatę jej równowartości pieniężnej.
 • Warunkiem odbioru Nagrody przez każdego Zwycięzcę jest podpisanie przez niego protokołu odbioru Nagrody.
 • Zwycięzca, który nie odebrał Nagrody lub nie podpisał protokołu odbioru Nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, a w przypadku wysyłania Nagrody kurierem/pocztą nie odebrał Nagrody i nie podpisał protokołu odbioru Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu błędnych danych adresowych podanych w wiadomości, o której mowa w niniejszym paragrafie, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się otrzymania Nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki lub z chwilą otrzymania przez Organizatora informacji o braku odbioru Nagrody lub braku podpisania protokołu odbioru Nagrody.
 • Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród nie można przenosić na inne osoby lub podmioty.
§ 3 DANE OSOBOWE
 • Dane osobowe Uczestników, w szczególności dane osobowe wskazane w §2 Regulaminu (dalej „Dane Osobowe”) są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) .
 • Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator.
 • Uczestnik oświadcza, że został przez Organizatora poinformowany o tym, że:
 • Organizator jest administratorem Danych Osobowych,
 • Organizator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes Organizator i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się przez Organizatora Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia Nagród,
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, w tym wręczenia Nagród,
 • Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym ustępie lit. c. Po tym czasie Dane Osobowe Uczestników zostaną usunięte,
 • Dane Osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom usług hostingowych lub marketingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę Konkursu, dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz z Organizatorem realizują Konkurs, dostawcom usług wspierających działania marketingowe Organizatora lub spółki powiązane lub współpracujące z Organizator, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),
 • Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może zgłaszać na adres: konkurs.gowork@gowork.pl
 • Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
 • podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu,
 • W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem mailowo pod adresem: konkurs.gowork@gowork.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@gowork.pl
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą mogły wpływać na prawa nabyte Uczestników.
 • Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa oraz Organizator. Decyzje wydawane przez Komisję Konkursową lub Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2023 r.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.