Grupy szkoleniowe

GRH

Lublin

2016-09-07

Agencja Pośrednictwa Pracy Globale Ressource Humaine (nr licencji 8984), poszukuje dla swojego klienta

następujących grup szkoleniowych w woj. lubelskim ( mogą być to osoby z całej Polski zamieszkujący woj. Lubelskie, min. 1 dzień zarejestrowania w Urzędzie Pracy)
Szkolenia trwają od 2- 4m-cy, płatne 6 zł netto/h, możliwość późniejszego zatrudnienia.

NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIUM REKRUTACYJNE TO: osoby przewidziane do zwolnienia i/lub zagrożonymi zwolnieniem z pracy przyczyn dotyczących zakładu pracy lub osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Może również być forma rozwiązania umowy za porozumieniem stron, ale bezwzględnie musi być przynajmniej 1 dzień zarejestrowana w PUP.
PROJEKTÓW MAMY IV: 1. LIDERZY ZMIAN, 2. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, 3. DOSTOSUJ SIĘ DO ZMIAN, 4. NIE BÓJ SIĘ ZMIAN

„Wiedza i doświadczenie to szansa na zatrudnienie”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji dla 60 osób (32 kobiet/ 28 mężczyzn) przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC) do 30.04.2017 r.

Cel zostanie osiągnięty w okresie 1.06.2016r.- 30.04.2017r. poprzez działania typu outplacement, w tym:
1.Indywidualne doradztwo zawodowe (INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA),
2.Wsparcie psychologiczne,
3.Szkolenia zawodowe,
4.Staż,
5.Pośrednictwo pracy.
Dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu zostaną zidentyfikowane potrzeby zawodowe osób biernych zawodowo, Uczestnicy Projektu nabędą kompetencje i kwalifikacje zgodne z potrzebami lokalnego ryku pracy. Zdobędą doświadczenie zawodowe w zawodach zgodnych z odbywanymi szkoleniami zawodowymi. Nastąpi również wzrost umiejętności Uczestników Projektu w zakresie przygotowywania kandydatury na pracowników dostosowanych do wymagań regionalnego rynku pracy. Rezultatem będzie również zdobycie pracy przez min. 55% UP po zakończeniu udziału w projekcie.

W Projekcie może uczestniczyć osoba, która na dzień przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące warunki:

a. zamieszkuje w rozumieniu KC na terenie woj. Lubelskiego
b. jest osobą przewidzianą do zwolnienia i/lub zagrożonymi zwolnieniem z pracy przyczyn dotyczących zakładu pracy lub osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
c. jest pracownikiem przewidzianym do zwolnienia i/lub zagrożonym zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub osobą zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
d. jest osobą o niskich kwalifikacjach -> wykształcenie (wyższe-0 pkt., policealne i średnie zawodowe +1 pkt., średnie ogólnokształcące +3 pkt., zasadnicze zawodowe +4 pkt., gimnazjalne i poniżej +5 pkt.)
e. jest osobą nie uczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
f. mogą być to również osoby z całej Polski zamieszkujące woj. podkarpackie