specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Warszawa

2016-11-21

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

 • liczba wolnych etatów: 0,5

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji odpowiednio z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych
  i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej,
 • oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,*
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.2135 ze zm.)*.

W/w dokumenty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Sądu) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-27/16) do dnia 30 grudnia 2016 roku  do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, III piętro pokój nr 386. Zgłoszenia przesłane drogą teleinformatyczną oraz zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą honorowane.

W ramach zatrudnienia oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • stabilność zatrudnienia dla najlepszych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w zakładce Oferty pracy.

*druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl

w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty/oświadczenie-pracownik-OZSS


Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102325 ofert pracy. Sprawdź!