Opinie o Związek Pracodawców Business Centre Club w Warszawa

Piotr Onikki-Górski Dyrektor Biura Kontaktów Społecznych Business Centre Club Związek Pracodawców Business Centre Club
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Nadzoruje działania marketingowe i wizerunkowe Business Centre Club, ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu.

Związek Pracodawców Business Centre Club

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2000 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Monitorujący Komitet BCC.

Jakie są warunki członkostwa w BCC?

BCC zrzesza indywidualnych przedsiębiorców z wszystkich branż i regionów, którzy prowadzą działalność pod różnymi formami prawnymi i własności, jak również o zróżnicowanej wielkości. Członkowie BCC to firmy sprawdzone, rzetelne, o ugruntowanej pozycji na rynku. Członkami Business Centre Club są reprezentanci lub przedstawiciele firm, w szczególności członkowie zarządu, właściciele, główni menedżerowie, posiadający dobrą opinię w środowisku. Akceptują oni Statut i inne zasady obowiązujące w organizacji, takie jak na przykład Kodeks Koleżeński.

Jakie korzyści wynikają z członkostwa w BCC?

Można streścić je w kilku punktach. Po pierwsze chronimy interesy gospodarcze. BCC pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać konflikty z urzędami skarbowymi, windykować należności, znaleźć pracę. Podejmuje mediacje w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, zapewnia pomoc prawną wybitnych specjalistów, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego i funduszy unijnych. Po drugie walczymy o prawa przedsiebiorców. Efektem naszej działalności jest ponad sześć tysięcy interwencji, opinii, komentarzy, ekspertyz, projektów i propozycji zmian przepisów, kilkadziesiąt tysięcy publikacji i audycji w mediach. Zasługa BCC to m.in.: obniżenie podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą z 27% do 19%, wprowadzenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uchwalenie nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i zablokowanie podniesienia wadium w projekcie zmian ustawy o zamówieniach publicznych. Na nasz wniosek Trybunał Konstytucyjny zdecydował o usunięciu zapisów naruszających prawa obywatelskie w ustawie o CBA czy umożliwiających inwigilację przedsiębiorców w ustawie o wojewódzkich kolegiach skarbowych. No i wreszcie po trzecie dostarczamy rozwiązań. Business Centre Club organizuje dla swoich członków porady i konsultacje w zakresie m.in.: funduszy unijnych na lata 2014-2020, pozasądowych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, prawa zamówień publicznych oraz przekształceń prawnych przedsiębiorstw. Aktywnie pomagamy redukować koszty prowadzenia przedsiębiorstwa, restrukturyzować je, a także zarządzać projektami.

Pomimo tego, że pośród Was jest wielu doświadczonych biznesmenów to ciągle chcecie żeby się uczyli i zbierali nowe doświadczenia.

Właśnie z tego powodu BCC organizuje dla swoich członków cykle edukacyjne i szkolenia z zakresu ekonomii, prawa, finansów oraz umiejętności menedżerskich, prowadzone przez uznanych wykładowców z biznesowym doświadczeniem.

Szkolicie, ale również promujecie i nagradzacie.

Tak właśnie jest. Nasi członkowie uczestniczą w wielu konkursach organizowanych przez Klub. Mam tu na myśli na przykład Lidera Polskiego Biznesu, Ambasadora Polskiej Gospodarki czy Firmy Dobrze Widzianej. Ponadto Business Centre Club promuje swoich członków w wydawnictwach. Mam tu na myśli między innymi "Gazetę BCC", która dostarcza informacji o naszych działaniach oraz promuje członków Klubu, zarówno osoby jak i firmy. Redakcja  publikuje otrzymane od firm członkowskich informacje o ich działalności, a także zwraca się do członków Klubu o wypowiedzi i komentarze.

BCC jest również obecny na salonach politycznych. Kto do tej pory korzystał z Waszych porad?

Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i  posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Gospodarczy Gabinet Cieni BCC. Business Centre Club bierze udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków zawodowych ponadzakładowe układy zbiorowe pracy oraz opiniuje akty prawne i ich projekty. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.

Na liście Waszych członków można znaleźć osobistości nie tylko z Polski, ale również wiele postaci światowej polityki.

Dzieje się tak ponieważ Klub jest organizacją międzynarodową. Honorowymi członkami BCC zostali m.in.: José Manuel Barroso, George Bush, Jacques Chirac, Bill Clinton, Margaret Thatcher i Tony Blair.

Kierujecie się tak zwanym Kodeksem Koleżeńskim. Jakie są jego najważniejsze zapisy?

Składa się z dziesięciu punktów. Kilka z nich to między innymi zapisy, że członek Klubu nie odmawia bezpośredniej bądź telefonicznej rozmowy z  innym członkiem. Rozpatrujemy w pierwszej kolejności oferty współpracy od osób związanych z BCC. W ramach strategii marketingowej udzielamy sobie wzajemnie stosownych rabatów oraz wskazówek i porad, gdy pojawi się taka prośba. Co więcej wspieramy sie nawzajem, a w przypadku powzięcia negatywnych informacji o innym członku Klubu zawsze domniemywamy jego niewinność.

BCC to nie działalność komercyjna, ale promujecie swoją markę?

Oczywiście, ale są to działania z obszaru PR i budowy wizerunku społecznego. Nie realizujemy działań reklamowych i komercyjnych.

Dysponujecie szeroką paletą ekspertów. W jakich dziedzinach można skorzystać z pomocy i porady Business Centre Club?

Z prowadzonych przez nas statystyk wynika, że przedsiębiorcy najczęściej korzystają z porad dotyczących m.in. prawa podatkowego, handlowego, funduszy unijnych, problemów związanych z windykacją należności, prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Pomagamy przedsiębiorcom rozwiązywać konflikty z urzędami skarbowymi, podejmujemy mediacje w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia gospodarczego. W Klubie działają również komisje branżowe, powoływane z inicjatywy Członków BCC, które służą wsparciu firm w realizacji ich branżowych interesów. Przedstawiciele firm członkowskich mają również dostęp do wielu bezpłatnych seminariów pakietowych, które obejmują szkolenia w oparciu o praktyczne przykłady zaczerpnięte wprost z życia gospodarczego.

Z jakimi firmami lub organizacjami współpracujecie?

Jesteśmy inicjatorem Forum Dialogu. To płaszczyzna komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla  rozwoju Polski.  Skupia środowiska gospodarcze, naukowe, dziennikarskie, prawnicze, lekarskie i studenckie, reprezentujące 1800 stowarzyszeń publicznych, obejmujących swym oddziaływaniem ponad 5 mln obywateli. W Klubie działa, jako  inicjatywa ogólnopolska także Studenckie Forum BCC. Ponadto współpracujemy z wieloma międzynarodowymi instytucjami między innymi z Brukseli, Miami, Mediolanu czy Seulu.

Jakie wartości Wam przyświecają?

BCC działa na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Powołaliście Gospodarczy Gabinet Cieni. Jaka jest jego rola?

To think tank, który powstał w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania rządu służące gospodarce oraz inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka. Główną rolą gabinetu cieni BCC jest rekomendowanie rządowi przez doświadczonych praktyków gospodarczych prorozwojowych zmian, sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm oraz walce z bezrobociem i szarą strefą. To także ocena działań podejmowanych przez rządzących z punktu widzenia korzyści lub negatywnych skutków dla przedsiębiorców i całej gospodarki.

Przygotowujecie liczne ekspertyzy. Kto z nich korzysta i jakich tematów dotyczą najczęściej?

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z naszych stanowisk, opinii i ekspertyz korzystają przede wszystkim nasi członkowie, ustawodawcy, ale też ogół społeczeństwa. Konsultujemy wszystkie projekty ustaw i rozporządzeń oddziałujące bezpośrednio i pośrednio na przedsiębiorców i gospodarkę. To przede wszystkim takie obszary jak rynek i prawo pracy, podatki, finanse publiczne, ubezpieczenia społeczne, zamówienia publiczne, fundusze europejskie, wsparcie eksportu i innowacji, ale też system ochrony zdrowia, funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, czy edukacja.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Związek Pracodawców Business Centre Club
4/5 Na podstawie 1 ocen.
Związek Pracodawców Business Centre Club