Polityka jakości i środowiskowa

Polityka jakości i środowiskowa

Dążymy, aby jakość dostarczanych usług spełniała wszystkie wymagania określone przez Klienta. Politykę jakości determinują wdrożone w Organizacji zasady jakości. Pragniemy, aby nasi Klienci byli zadowoleni z dostarczanej jakości usług. Dążymy aby jakość dostarczanych usług spełniała wszystkie wymagania określone przez Klienta. Obowiązkiem i celem każdego pracownika firmy – od najwyższego kierownictwa do pracownika szeregowego – jest dążenie do poziomu „zero defektów”. U podstaw naszych wytycznych i procesów leżą wymagania Klientów, nasza wiedza i doświadczenie. Podstawowym czynnikiem determinującym jakość jest znajomość tych wytycznych i procesów oraz bezwzględne stosowanie się do nich. Jakość postrzegamy jako wykonywanie pracy w należyty sposób od samego początku oraz jako nieustanne doskonalenie procesów. Jakość pozwala obniżać koszty i zwiększyć konkurencyjność. W celu realizacji powyższych zasad Zarząd wyznaczył następujące cele, do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy:

  • wykonywanie usług w sposób zapewniający spełnienia wymagań Klienta;
  • wykonywanie czynności w sposób zapewniający rozwój i dodatnie wyniki Firmy;
  • realizowanie usług zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia Spółka się zobowiązała;
  • zapewnienie palnej sprawności technicznej urządzeń wpływających bezpośrednio i pośrednio na środowisko;
  • systematyczne analizowanie osiąganych wyników i podejmowanie działań dla doskonalenia procesów, wyznaczając mierzalne cele na kolejne okresy;
  • minimalizowanie ujemnych skutków środowiskowych związanych z działalnością Organizacji i realizowanymi procesami.

Polityka Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowa podlega systematycznemu przeglądowi oraz ocenie pod względem realizacji i w ramach rocznych przeglądów wykonywanych przez Kierownictwo. Zapewniam, że niniejsza polityka jakości i środowiskowa jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Organizacji.

 


www.ezt.pl