Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

1 Dodaj merytoryczną opinię

Piony PCSS

Piony PCSS

 

Pion Zastosowań

Głównym celem Pionu Zastosowań Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jest prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych umożliwiających użytkownikom oraz ekspertom rozwiązywanie zaawansowanych problemów badawczych oraz praktycznych zastosowań z wykorzystaniem innowacyjnych technologii komputerowych.

Zespół Pionu Zastosowań skupia swoje prace na trzech głównych obszarach:

 • zaawansowane aplikacje i obliczenia komputerowe dużej skali,
 • zarządzanie zasobami w środowiskach gridowych i systemach usług rozproszonych,
 • narzędzia i aplikacje sieciowe dla pracy grupowej oraz nowe interfejsy użytkownika.

Aktywne uczestnictwo zespołu w wielu liczących się na skalę krajową i światową projektach badawczych i wdrożeniowych umożliwiło stworzenie wielu aplikacji z wyżej wymienionych obszarów. Nasze rozwiązania pozwalają użytkownikom wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szeregu różnych zastosowań w rożnych dziedzinach nauki, bioinformatyki, modelowania złożonych układów i systemów, zaawansowanej kontroli dostępu oraz bezpieczeństwa danych i multimediach.

Dodatkowo, nasz zespół ustawicznie inicjuje projekty badawcze mające na celu zweryfikowanie nowych pomysłów oraz testy innowacyjnych aplikacji z wykorzystaniem akceleratorów sprzętowych (np. kart graficznych, układów wbudowanych czy układów programowalnych), mechanizmów zarządzania energią, systemów komputerowych wykorzystujących mechanizmy wirtualizacji, przetwarzania sygnału czy też wirtualnej rzeczywistości.

 

Pion Technologii Przetwarzania Danych

Zasoby KDM obejmują specjalizowane systemy obliczeniowe o różnych architekturach (wieloprocesorowe SMP oraz klastry – tightly coupled), połączonych szybkimi sieciami lokalnymi (InfiniBand, Gigabit Ethernet oraz Fast Ethernet). W ramach podnoszenia poziomu wiedzy użytkowników, KDM prowadzi szkolenia m.in. z wykorzystania narzędzi programistycznych oraz standardów programistycznych. Centrum KDM aktywnie pomaga użytkownikom w procesie optymalizacji oprogramowania oraz udziela szeroko pojętej pomocy w zakresie prowadzonych obliczeń.

Domenę obliczeniową wraz z systemem składowania danych charakteryzują poniższe parametry:

 • moc obliczeniowa – 1,7 Pflops,
 • pamięć operacyjna – 150 TB,
 • przestrzeń dyskowa – 7,5 PB,
 • pamięć masowa – 47 PB
 • macierze - 2,5 PB
 • pamięć taśmowa - 3,5 PB

Zasoby obliczeniowe oraz usługi składowania danych są wykorzystywane przez wiele jednostek naukowych w Polsce, głównie jednak przez środowisko poznańskie. Zasoby przede wszystkim wykorzystywane są w dyscyplinach: chemia, fizyka, matematyka, informatyka i konstrukcje inżynierskie.

PCSS udostępnia także zasoby użytkownikom zaangażowanym w polskich projektach (np. Clusterix) oraz projektach współfinansowanych przez Unię Europejską (np. EGEEBalticGrid). Dział KDM ponadto nadzoruje infrastrukturę pomocniczą, tzn. zasilanie energią elektryczną, klimatyzowanie pomieszczeń technicznych i zabezpieczenia p-poż.

 

Pion Technologii Sieciowych

W Pionie Technologii Sieciowych prowadzone są prace związane z dwoma podstawowymi obszarami działań:

 • eksploatacja, utrzymanie i zarządzenia sieciami PIONIER i POZMAN
 • prace badawcze związane z nowoczesnymi technologiami sieci teleinformatycznych.

W ramach obsługi połączeń zagranicznych PCSS zarządza także połączeniem polskiego środowiska naukowego z europejską siecią GÉANT i światowymi sieciami naukowymi.

Eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie sieciami PIONIER i POZMAN realizowane są przez:

 • Zespół sieci światłowodowych, który zajmuje się rozwojem obu sieci, realizacją inwestycji sieciowych, utrzymaniem i konserwacją linii światłowodowych i węzłów transmisyjnych, współpracą z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prawa drogi oraz eksploatacji i utrzymania infrastruktury sieciowej   
 • Zespół transmisji przewodowej i bezprzewodowej, który zajmuje się planowaniem, wdrażaniem oraz utrzymaniem urządzeń teletransmisyjnych. Do zadań zespołu należy nadzorowanie i konfiguracja systemów DWDM, routerów sieciowych oraz przełączników MPLS. Utrzymanie sieci teletransmisyjnej obejmuje pomiary parametrów świadczonych usług, badanie niezawodności i bezpieczeństwa sieci
 • Zespół zarządzania sieciami, w ramach którego działa Centrum Zarządzania Siecią (NOC), wykonujący czynności związane m.in. z monitorowaniem przyłączy oraz urządzeń sieciowych, pomiarami parametrów wydajności sieci, przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń dotyczących działania sieci oraz incydentów bezpieczeństwa, monitorowaniem stanu połączeń zagranicznych PIONIER do europejskiej sieci naukowej GEANT, Internetu światowego oraz innych połączeń międzynarodowych. Dodatkowo Centrum Zarządzania Siecią nadzoruje infrastrukturę obliczeniową w PCSS.  Dyżur centrum pełniony jest w trybie 24 godzin na dobę przez 365 dni w roku.

Drugi obszar działań Pionu Technologii Sieciowych obejmuje prace badawcze nad nowymi technologiami rozszerzającymi funkcjonalność nowoczesnych systemów transmisji danych. W szczególności, są to prace związane z uczestnictwem PCSS w projektach  współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz środków krajowych MNiSW. W projektach tych prowadzone są innowacyjne badania dotyczące: 

 • nowych usług sieciowych opartych na protokole IPv6 (6NET)
 • przełączania w sieciach optycznych (Phosphorus),   
 • automatycznej rezerwacji zasobów na żądanie (Phosphorus G2MPLS, GN2 AutoBAHN)
 • tworzenia wirtualnych infrastruktur sieciowych (FEDERICA)
 • badań i rozwiązywania problemów związanych z wydajnością w sieciach (GN2 PERT)
 • wielodomenowego systemu zarządzania rezerwacjami Premium IP (GN2 AMPS)
 • systemu gromadzącego informacje o zasobach sieci (GN2 cNIS, GN2 i-SHARE, Clusterix)
 • monitorowania wydajności sieci (PerfSONAR, Clusterix)
 • rozwoju sieci światłowodowych w krajach Europy Wschodniej (PORTA OPTICA STUDY)
 • zarządzania infrastrukturą sieciową (System Zarządzania Siecią PIONIER)
 • zarządzania nowoczesnymi technologiami internetowymi i zaawansowanymi usługami(EMANICS)
 • wielodomenowych usług sieciowych i monitorowania (GN3).

 

Pion Usług Sieciowych

W Pionie Usług Sieciowych prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad zaawansowanymi zastosowaniami technologii informatycznych i komunikacyjnych dla efektywnego przekazywania danych w środowisku sieci komputerowej. Głównymi obszarami badań są systemy zarządzania rozproszonymi treściami multimedialnymi, systemy strumieniowego przesyłania danych, zaawansowane architektury usługowe, portale dostępowe i wspomaganie użytkowników mobilnych. Prace te owocują wytworzeniem i wdrożeniem zaawansowanych usług sieciowych w zakresie bibliotek cyfrowych, telewizji interaktywnej, e-government, telemedycyny czy e-usług dla edukacji.

Swoje prace Pion Usług Sieciowych realizuje we współpracy z partnerami zagranicznymi (w programach Komisji Europejskiej takich, jak Program Ramowy, Eureka czy eContent Plus), w ramach projektów rozwojowych i celowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we współpracy z samorządami i jednostkami sektora publicznego (np. szkoły, biblioteki i szpitale) oraz partnerami komercyjnymi.

Obok prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, Pion Usług Sieciowych realizuje także zadanie utrzymywania na rzecz środowiska akademickiego Poznania różnorodnych usług sieciowych, m. in. poczty elektronicznej, serwisów WWW i FTP, usługi DNS, usługi UseNet news czy w3cache.

 


www.man.poznan.pl

 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe