Zastępca głównego księgowego
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Zespół ds. finansowo - księgowych

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, wejście główne do budynku po 4 stopniach, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, pomieszczenia sanitarne oraz wejście nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w czasie nieobecności Głównego Księgowego,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dekretacja i księgowanie dokumentacji finansowo – księgowej,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostkowych i zbiorczych, sprawozdań z zakresu monitoringu chorób zakaźnych zwierząt oraz analiz wykorzystania środków budżetowych i wykonania dochodów budżetowych,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki i jednostek podległych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości jednostek budżetowych
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej oraz przepisów wykonawczych do w/w przepisów,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz argumentowania,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP, programu Płatnik, programu TREZOR,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50
  80 - 958 GDAŃSK

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23 . Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

Zastępca głównego księgowego

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna