Wizytator
Wrocław
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego
w Wydziale Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego

Warunki pracy

reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, podróże służbowe;
stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety. urząd jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz opinii;
 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków ;
 • realizacja innych zadań Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego określonych w Regulaminie Organizacyjnym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany aktualnie zatrudniony w publicznych lub niepublicznych szkołach i placówkach oraz nauczyciel aktualnie zatrudniony na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w jednostkach wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadający co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego
 • analityczne myślenie
 • umiejętności redakcyjne
 • umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe w pracy w szkolnictwie specjalnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w szkole/placówce, szkole wyższej lub jednostce wymienionej w art. 1 ust. 2 pkt 1 KN;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych form doskonalenia;
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • kopia dokumentu potwierdzającego co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej - w przypadku składania oferty przez nauczyciela akademickiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w szkolnictwie specjalnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty aplikacyjne powinny zostać przesłane w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko wizytatora w Wydziale Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego”. Kandydaci, których dokumenty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru drogą e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o podanie adresu e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-71) 340-62-96

Wizytator

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna