Wizytator
Busko zdroj
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Świętokrzyski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator do spraw realizacji form nadzoru pedagogicznego - kontroli, wspomagania i monitorowania
Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Wykonywanie czynności służbowych zarówno poza siedzibą urzędu – w szkołach, placówkach i instytucjach oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego, jak i w siedzibie urzędu.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie technicznych środków w pracy administracyjnej (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).
Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i technicznych urządzeń biurowych.
Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Oddziału Kuratorium Oświaty w Busku - Zdroju, na ul. Różanej 2 mogą skorzystać z wejścia wyposażonego w podjazd. Podjazd jest o niskim stopniu nachylenia, co umożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Biuro Oddziału Kuratorium Oświaty w Busku - Zdroju zlokalizowane jest na II piętrze, do którego prowadzą schody. Obok budynku znajduje się parking. Pomieszczenia higieniczno –sanitarne są częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie w szkołach/placówkach kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w celu oceny stanu przestrzegania tych przepisów.
 • Monitorowanie w szkołach/placówkach realizacji przyjętych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych na dany rok szkolny przez ministra oświaty.
 • Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analizy wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej szkołą/placówką oraz nauczycieli w celu upowszechniania nowych rozwiązań organizacyjnych, obowiązujących tendencji w kształceniu i wychowaniu wynikających m.in. z realizacji priorytetów i kierunków polityki oświatowej państwa, wojewody i kuratora oświaty.
 • Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej organizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego dla kandydatów na stanowisko dyrektora w celu wyłonienia osoby, której można powierzyć funkcję dyrektora oraz w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego - powoływanych odpowiednio przez dyrektora szkoły/placówki i organ prowadzący szkołę - w celu potwierdzenia spełnienia przez nauczyciela wymagań egzaminacyjnych określonych przez ustawodawcę oraz w obserwacji przebiegu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych w ramach współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi w celu oceny prawidłowości i zgodności ich przeprowadzania z ustalonymi procedurami.
 • Dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującą procedurą - uczestniczy w pracach mających na celu przygotowanie oceny pracy na podstawie analizy zgromadzonych informacji i dokumentów potwierdzających stopień realizacji przez dyrektora zadań.
 • Organizowanie prac komisji i prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w celu ustalenia spełnienia przez nauczycieli wymagań określonych przepisami prawa.
 • Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek w celu prawidłowego ich funkcjonowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie oraz posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek; lub nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera - znajomość pakietu MS Office, m.in. Word, Power Point, Excel, poczta e-mail,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole, w tym kierowania grupą zadaniową,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o jego o terminie. W tym celu kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oferty aplikacyjne kandydatów/kandydatek niezakwalifikowanych przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 41 342-16-37 lub 41 342-16-45
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 623,02 brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzory oświadczeń na stronie:
https://kuratorium.kielce.pl/12534/rekrutacja-na-stanowisko-pracy-w-kuratorium-dokumenty-do-pobrania/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wizytator

Busko zdroj

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna