Praca Wizytator

Dodano: 12.10.2021
Wizytator
Częstochowa
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator
Delegatura w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42 - 200 Częstochowa

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Budynek urzędu trzypiętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach na 3 piętrze. Budynek nie posiada windy osobowej oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.), dotyczących wydania dyrektorowi szkoły lub placówki, organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę polecenia usunięcia uchybień, w przypadku prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami zlokalizowanymi na terenie działania Delegatury w Częstochowie, w szczególności: prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w szkołach i placówkach, opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, wspomaganie szkół i placówek, m.in. poprzez organizowanie narad, szkoleń, konsultacji;
 • monitorowanie pracy szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa;
 • przygotowanie projektu polecenia opracowania programu i harmonogramu poprawy i efektywności kształcenia lub wychowania, wydanego dyrektorowi szkoły lub placówki;
 • przygotowywanie projektu zawiadomienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę o stwierdzonych istotnych uchybieniach w jej działalności;
 • wydawanie stosownie do art.55 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe zaleceń oraz zgłaszanie uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności;
 • realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli w zakresie przygotowania dokumentacji oraz organizowania prac komisji kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
 • dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
 • zamieszczanie informacji z pełnionego nadzoru na platformach wymiany informacji obowiązujących w MEiN i KO.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego lub nauczyciel akademicki,
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub co najmniej 2 letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • w przypadku nauczycieli akademickich co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu oświaty,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • rzetelność,
 • współpraca,
 • komunikatywność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego doskonalenie w zakresie zarządzania lub administracji
 • Kopia dokumentu potwierdzającego pięcioletni staż pracy w szkole wyższej w przypadku nauczycieli akademickich
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice,pok. 6.10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” - wzory oświadczeń. Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 4 260 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25. Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz stron: nabory.kprm.gov.pl oraz www.kuratorium.katowice.pl Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Wizytator
Częstochowa
Służba Cywilna