Wizytator
Skierniewice
Kuratorium Oświaty w Łodzi

Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator do spraw ds. sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placowkami
w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
- wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- budynek nie jest wyposażony w windę,
- klatka schodowa o szerokości 150 - 180 cm z poręczami,
- korytarz biurowy o szerokości 200 cm,
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm,
- w budynku pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocena stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i innych placówek (przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych),
 • pozyskiwanie informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę pracy dyrektora szkoły/placówki oraz sporządzanie projektu oceny pracy a następnie karty oceny pracy dyrektorów szkół i placówek
 • realizowanie zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli: analizowanie dokumentacji, organizowanie posiedzeń komisji kwalifikacyjnych, udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych, obserwacja prac komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego, przygotowywanie projektów decyzji dotyczacych nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, analiza popełnianych nieprawidłowości, formułowanie wniosków i uwzględnianie ich w procesie wspomagania szkół i placówek celem doskonalenia pracy
 • udział w pracach komisji powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
 • udział w organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych i realizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Kontrola zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • w przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 • znajomość problematyki nadzoru pedagogicznego,
 • znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • kopie dokumentów potwierdzajacych staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek (nie dotyczy nauczycieli akademickich)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i zasadach selekcji kandydatów. Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie analizy formalnej, nie będą powiadamiane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Wszystkie oświadczenia składające się na ofertę oraz list motywacyjny winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (42) 637-72-56

Wizytator

Skierniewice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna