Statystyk
Bydgoszcz
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych
w Wydziale Realizacji Badań

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi
- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Urzędu
 • przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów z jednostkami sprawozdawczymi
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady telefoniczne w celu realizacji rolniczych badań ankietowych oraz umawianie ankieterów na wywiady u respondentów
 • udzielanie sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • dobra znajomość MS Word, MS Excel
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie metodologii badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie Urzędu
  lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem "Oferta Nr 20/2018"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2150 zł + dodatek stażowy,
- PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU,
CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
- na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w zakresie informacji wykraczających poza katalog określony w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.), których podanie jest dobrowolne (m.in. wizerunku, danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, numeru PESEL, informacji o niepełnosprawności) w celu wzięcia udziału w naborze kandydatów na stanowisko statystyka w Wydziale Realizacji Badań”,
- list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65, 52/366-93-46
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
- oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
- do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
- nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.


Statystyk

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna