Statystyk
Katowice
Urząd Statystyczny w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Statystyk do spraw analiz i opracowań statystycznych
w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa / Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / Użytkowanie sprzętu biurowego / Krajowe wyjazdy służbowe (szkolenia, spotkania) / Praca w terenie / Praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / Wejście główne od strony ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / Praca w budynku czterokondygnacyjnym / Ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie analiz krótkookresowych i informacji bieżących zgodnie z rocznym Planem wydawniczym Urzędu w celu dostarczenia odbiorcy informacji statystycznych o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
 • Opracowanie zbiorczych analiz średnio- i długookresowych o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz przygotowanie zbiorczych publikacji rocznikowych.
 • Opracowanie koncepcji publikacji tematycznych i innych form prezentowania informacji wynikowych z badań statystycznych (notatki sygnalne, foldery i itp.) w celu dostarczenia odbiorcy szczegółowych informacji o badanych zjawiskach społeczno-ekonomicznych.
 • Przygotowanie treści anglojęzycznych w publikacjach i opracowaniach wynikających z Planu Wydawniczego Urzędu, współpracy z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucjami oraz w innych materiałach związanych z realizacją zadań ośrodka; dokonywanie tłumaczenia materiałów anglojęzycznych na język polski.
 • Uczestnictwo w pracach w zakresie promocji statystyki i popularyzacji jej zasobów informacyjnych z uwzględnieniem edukacji statystycznej w celu rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.
 • Uczestnictwo w pracach dotyczących analizy potrzeb odbiorców danych statystycznych oraz zakresu możliwych do udostępnienia danych z badań statystycznych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników.
 • Uczestnictwo w pracach w zakresie przygotowania prezentacji i materiałów promocyjnych wynikających ze współpracy z samorządem terytorialnym, administracją rządową i instytucjami w celu przygotowania regionalnych opracowań analitycznych oraz zaspokojenia potrzeb informacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe - poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rzetelność
 • Znajomość MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • podstawowa wiedza statystyczna i ekonomiczna.
 • znajomość narzędzi informatycznych służących do prac edytorsko-analitycznych oraz graficznej prezentacji danych.
 • myślenie analityczne.
 • kreatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Katowicach
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Owocowa 3
  40-158 Katowice
  z dopiskiem oferta nr 52/2018

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu kandydatki/kandydata.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-katowicach/arch.html
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach informuje, że szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji osób na wolne stanowiska pracy prowadzonym przez Urząd Statystyczny w Katowicach dostępne są w siedzibie Urzędu (ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice) w Wydziale Kadr i Szkolenia oraz na stronie internetowej Urzędu http://katowice.stat.gov.pl/informacje-o-urzedzie/ochrona-danych-osobowych/ lub są udostępniane każdej zainteresowanej osobie po złożeniu wniosku w tym zakresie na adres: Aplikuj .

Nabór przebiega w następujących etapach: weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wymagań koniecznych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o kolejnym etapie naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie oraz oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym w Urzędzie.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2435,99 zł + wysługa lat. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-227.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Statystyk

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna