Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Starszy statystyk

ikona Łódź
ikona Dodano: 01.08.2022
Aplikuj
Starszy statystyk
Łódź
Urząd Statystyczny w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych
w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych

Warunki pracy

Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie urzędu. Budynek posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w drzwi rozsuwane ani informację głosową. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jedna toaleta usytuowana na poziomie parteru).


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi kontrolę kompletności i poprawności (logicznej, rachunkowej i merytorycznej) danych pozyskiwanych w ankietowych badaniach statystycznych,
 • przetwarza dane zgodnie z metodologią badań przy pomocy statystycznych aplikacji i programów użytkowych,
 • prowadzi stały instruktaż ankieterów,
 • uczestniczy w przeprowadzaniu ankietowych badań statystycznych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
 • rzetelność,
 • umiejętność współpracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w realizacji badań ankietowych
 • orientacja na klienta.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:
  Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź z dopiskiem oferta nr 4/2022 za pośrednictwem poczty – przesyłając na adres Urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Starszy statystyk
ikonaŁódź
Służba Cywilna