Starszy statystyk
Toruń
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk do spraw realizacji, metodologii oraz obsługi informatycznej badań statystycznych
w Ośrodku Inżynierii Danych

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz praca w terenie,
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych,
- w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
DLACZEGO WARTO zatrudnić się w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy:
1) otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
• korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
• Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
• okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
2) otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
• dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
• nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
• nagrody jubileuszowe;
3) możesz liczyć na:
• stabilne zatrudnienie,
• pracę w miłej atmosferze,
• ciekawe i zróżnicowane zadania,
• pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
• wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
• awans zawodowy,
• dopasowanie godzin pracy do swoich potrzeb;
4) korzystasz z innych udogodnień:
• dofinansowania do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świątecznych bonów, czy pożyczki mieszkaniowej z preferencyjnym oprocentowaniem,
• możliwości wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
• możliwości ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej już po upływie dwóch lat od zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu metodyki pozyskiwania danych ze źródeł administracyjnych oraz zapewnieniu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym,
 • udział w tworzeniu i testowaniu oprogramowania umożliwiającego przekształcenie zbiorów administracyjnych w zbiory statystyczne,
 • wspieranie prac prowadzących do przekształcenia zbiorów administracyjnych w zbiory statystyczne,
 • udział w kontroli i weryfikacji zbiorów źródłowych i wynikowych pochodzących ze źródeł administracyjnych oraz stosowanie metod statystycznych w celu identyfikacji i ograniczenia możliwości wystąpienia błędów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS Power Point,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • znajomość podstaw budowy struktur danych i przetwarzania danych statystycznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe preferowane kierunki: ekonometria, ekonomia, informatyka, matematyka, inne o podobnym profilu
 • znajomość języków obcych: język angielski na poziomie B1
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej,
 • znajomość zagadnień dotyczących rynku pracy,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych SAS, R,
 • umiejętność posługiwania się językiem zapytań w MS SQL.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
- proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2490 zł + dodatek stażowy,
- PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
- na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko starszego statystyka w Ośrodku Inżynierii Danych w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”
- list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65, 52/366-93-45,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
- oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
- nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Starszy statystyk

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna