Starszy statystyk
Piotrków Trybunalski
Urząd Statystyczny w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk do spraw ds. realizacji badań statystycznych
w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa na miejscu przy monitorze z wykorzystaniem sprzętu biurowego (komputer, drukarka), praca wspomagana specjalistyczną aplikacją wspierającą pracę na stanowisku, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami, z uwagi na kontakt z respondentami praca wymagająca dużej odporności na stres, a także efektywnego porozumiewania się z ludźmi zapewniającego skuteczny obustronny przepływ informacji, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim jest zlokalizowany na I i II piętrze
w budynku 7-kondygnacyjnym częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście główne do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, windy nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na parterze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, symbolizowanie sprawozdań i ankiet statystycznych,
 • przeprowadzanie kontroli logicznej, rachunkowej i merytorycznej otrzymanych materiałów statystycznych,
 • rejestrowanie danych przy pomocy statystycznych aplikacji i programów użytkowych,
 • dokonywanie wstępnej analizy opracowanego zbioru,
 • uczestniczenie w przeprowadzaniu ankietowych badań statystycznych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego,
 • wykonywanie prac wspomagających realizację badań ankietowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym: ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
 • rzetelność,
 • umiejętność współpracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • orientacja na klienta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
- kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem
o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego,
- oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
- do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 42/68-39-112,
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2450 zł. brutto + dodatek stażowy zgodnie
z obowiązującymi zasadami.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy statystyk

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna