Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Starszy Specjalista/Specjalista ds. Leasingu Pojazdów powyżej 3,5t

Dodano: 27.06.2021

Jesteśmy częścią  Holdingu IMPULS-LEASING International i wchodzimy w skład Grupy Finansowej Raiffeisenlandesbank Upper Austria.

Kogo poszukujemy?

Starszy Specjalista/Specjalista ds. Leasingu Pojazdów powyżej 3,5t
Bielsko-Biała

 
Będziesz odpowiedzialny za:
 • Aktywne pozyskiwanie Klientów i obsługę usług leasingowych i ubezpieczeniowych
 • Realizację planów sprzedażowych
 • Budowanie trwałych relacji z Partnerami i Dostawcami
 • Budowanie pozytywnego wizerunku marki w Regionie
 
Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:
 • Posiadasz min. 3-letnie doświadczenie w sprzedaży usług leasingowych pojazdów powyżej 3,5t
 • Masz wiedzę i doświadczenie z zakresu sprzedaży i prowadzenia negocjacji handlowych
 • Potrafisz budować i podtrzymywać długotrwałe relacje biznesowe
 • Posiadasz umiejętność efektywnego planowania działań handlowych i analizy potrzeb Klienta
 • Posiadasz znajomość lokalnego rynku
 • Jesteś zorientowany na realizację wyznaczonego celu
 
Co przygotowaliśmy dla Ciebie?
 • Pracę w międzynarodowej grupie finansowej
 • Wynagrodzenie podstawowe i system premiowy uzależniony od wyników sprzedażowych
 • Niezbędne szkolenia i narzędzia do wykonywania zadań
 • Ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego
 • Opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe
 • Możliwość dołączenia do naszego programu sportowo-rekreacyjnego
 
Administratorem danych osobowych jest IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 212 A, (dalej jako ILPOL), z którym można kontaktować się, pisząc na wskazany wyżej adres lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 381 00 00. Informujemy, że w ILPOL został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres korespondencyjny ILPOL wskazany powyżej (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”), lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@impuls-leasing.pl.

W celu przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych przez ILPOL niezbędne jest podanie przez kandydatów jedynie informacji w zakresie: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie danych osobowych przez kandydata we wskazanym wyżej zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnie w przyszłych rekrutacjach.

W razie, gdyby przesłane aplikacje zawierały dodatkowe dane, wykraczające poza wskazany powyżej zakres, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę);
b) w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (w przypadku, gdy preferowana formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna);
c) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody kandydata.

Dane osobowe podane przez kandydata związane z uczestnictwem w bieżącym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Dane osobowe są ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia ILPOL w procesie rekrutacji (tj. w zakresie publikacji ogłoszeń o pracę oraz dostarczania systemu do zarządzania rekrutacjami), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane mogą być również ujawniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Wobec kandydatów nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

ILPOL nie przekazuje danych osobowych kandydatów do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowych.

Kandydatom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 1 i 3 RODO);
b) prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 17 i 18 RODO);
d) prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
e) prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować, wysyłając list na adres administratora: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub poprzez kontakt mailowy za pośrednictwem adresu: iod@impuls-leasing.pl
Ponadto kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, w przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO (więcej informacji o możliwości wniesienia skargi jest dostępne tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Podobne oferty pracy

Pokaż więcej
Starszy Specjalista/Specjalista ds. Leasingu Pojazdów powyżej 3,5t
Bielsko-Biała
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.