Starszy specjalista
Przemyśl
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw weryfikacji i akceptacji wniosków paszportowych oraz wydawania dokumentów paszportowych
w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Przemyślu (O/V/58)

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa,
• praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
• praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
• kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze PUW w Rzeszowie – Delegatura w Przemyślu, przy ul. Mickiewicza 10. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych – posiada stosowny podjazd, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalety zlokalizowanej na parterze. W budynku nie ma windy ani oznaczeń specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z weryfikacją złożonych wniosków o wydanie dokumentu paszportowego z danymi zawartymi w lokalnej i centralnej ewidencji paszportowej oraz nadawanie wnioskom paszportowym statusu o wydaniu lub odmowie wydania dokumentu paszportowego,
 • weryfikowanie odcisków palców i wykonywanie innych operacji związanych z wydawaniem dokumentów paszportowych w systemie informatycznym lokalnej ewidencji paszportowej oraz wydawanie dokumentów paszportowych osobom, dla których zostały wystawione lub rodzicom (opiekunom prawnym) małoletnich,
 • prowadzenie korespondencji z organami paszportowymi w kraju i konsulatami RP w celu uzyskania lub przekazania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o wydaniu lub odmowie wydania dokumentu paszportowego, a także prowadzenie lokalnego archiwum akt paszportowych oraz związanej z tym korespondencji,
 • prowadzenie dziennika korespondencji Oddziału w Systemie Zarządzania Dokumentami (eDok), oraz przygotowywanie dokumentacji wytworzonej w Oddziale celem jej przekazania Archiwum Zakładowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 0,5 roku,
 • znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 r. oraz przepisów wykonawczych, prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, o opłacie skarbowej, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 400 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10

Starszy specjalista

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna