Starszy specjalista
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw inspekcji i kontroli
w Oddziale ds. Kontroli i Egzekucji Administracyjnej Wydziału Inspekcji.

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze) oraz wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego (konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B),
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – windy, podjazd, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • branie udziału z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kontrolach organów administracji architektoniczno - budowlanych I instancji i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w celu wykonania ustalonego rocznego planu kontroli;
 • ustalanie i dokumentowanie stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotów kontrolowanych w celu dokonania zgodności jej działalności z przepisami prawa;
 • ocenianie zgodności kontrolowanej działalności z przepisami prawa w celu sformułowania wniosków podsumowujących prawidłowość wykonywania przez podmioty kontrolowane ich ustawowych zadań;
 • przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz innych wystąpień kierowanych do właściwych organów w celu doprowadzenia do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości w działalności podmiotów kontrolowanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i procedury egzekucyjnej.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach
  ul. Powstańców 41a
  40 - 024 Katowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 606-33-08.
Wzory oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji znajdują się na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia („Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”, „Oświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w służbie cywilnej”). Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Starszy specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna