Starszy specjalista
Gorzów Wielkopolski
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Zespół Inwestycji i Remontów w Wydziale Nieruchomości

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca na terenie podległych jednostek w zakresie nadzoru nad procesami inwestycyjnymi oraz remontowymi istniejących obiektów,
- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
- konieczność przemieszczania się po obiekcie,
- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- stanowiska pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie (powyżej 1 roku) i nadzór nad prawidłowym realizowaniem procesów inwestycji prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji,
 • przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów należących do Komendy Wojewódzkiej Policji wymagane przez Prawo Budowlane i Nadzór Budowlany,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami istniejących obiektów,
 • wydawanie opinii o budynkach i innych obiektach,
 • inicjalizacja procedur przetargowych na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • udział w pracach komisji przetargowej na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych oraz sprawdzanie prawidłowości kosztorysów budowlanych przedstawionych przez wykonawców robót,
 • dokonuje przeglądów obiektów i urządzeń znajdujących się w okresie gwarancji powykonawczej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe - budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w budownictwie oraz w inwestycjach
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość Prawa Budowlanego,
 • znajomość zasad sztuki budowlanej
 • umiejętności kosztorysowania,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”- w przypadku braku – zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy na samodzielnym stanowisku w biurze projektów
 • wykształcenie: brak
 • wiedza z zakresu oceny projektów inwestycyjnych,
 • uprawnienia do projektowania w budownictwie w zakresie konstrukcji lub architektury.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • Kopie świadectw pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”- w przypadku braku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze: 5.615,12 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 04.11.2020 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Starszy specjalista
Gorzów Wielkopolski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna