Starszy specjalista
Białystok
Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw koordynacji pracowników kadr
Referatu do spraw Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;
- praca w systemie jednozmianowym 8 godz.;
- obsługa interesanta zewnętrznego;
- praca w pomieszczeniu biurowym;
- obsługa urządzeń biurowych;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- budynek nie posiada pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i podłóg antypoślizgowych;
- praca na I piętrze, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje pracą podległych pracowników w zakresie rozdzielania zadań i monitorowania stopnia ich wykonania w celu terminowej i prawidłowej realizacji zadań referatu;
 • planuje i prowadzi szkolenia w obszarze prawa pracy oraz korpusu służby cywilnej celem dostarczenia wiedzy czy też jej aktualizacji osobom odpowiedzialnym za realizację zadań w tym zakresie;
 • opracowuje wewnętrzne akty normatywne dotyczące spraw związanych z prawem pracy w zakresie korpusu służby cywilnej jak również stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi oraz służby zdrowia;
 • sporządza dokumentację sprawozdawczo – statystyczną;
 • prowadzi książkę obsady etatowej pracowników POSG celem ustalenia aktualnego stanu zatrudnienia pracowników;
 • przygotowuje dokumentację pracowników w sprawach emerytalno – rentowych i innych świadczeń;
 • współuczestniczy w sporządzaniu planu zatrudnienia pracowników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w kadrach
 • Znajomość przepisów z prawa pracy, przepisów dotyczących służby cywilnej, służby zdrowia oraz administracji publicznej.
 • Umiejętność koordynacji pracą innych.
 • Komunikatywność.
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy i argumentowania swojego stanowiska.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  ul. gen. Józefa Bema 100
  15-370 Białystok
  z dopiskiem "oferta pracy - starszy specjalista-koordynator WKiSz, nr ogłoszenia 40300"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 960,67 zł brutto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA/KANDYDATKI) dokumentów i oświadczeń.
Kandydaci/kandydatki, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informowani o terminie oraz przyjętych sposobach przeprowadzenia selekcji (np. sprawdzian wiedzy, zadanie praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna).
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w zakresie naboru można uzyskać pod nr tel. 85 7145134.
Procedura naboru do pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9) dostępne są na stronie internetowej www.podlaski.strazgraniczna.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna