Starszy specjalista
Łańcut
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw inspekcji i orzecznictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie

Warunki pracy

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
– narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, obsługa komputera co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.
– wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych
– przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu łańcuckiego,
– inspektorat dysponuje samochodem służbowym;
– reprezentowanie urzędu, kontakt z interesantami;
– praca na I piętrze budynku, obiekt nie jest wyposażony w windę,
– kierowanie pojazdem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli na terenie powiatu łańcuckiego w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora, przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, pism i itp.
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • współuczestniczenie przy sporządzaniu sprawozdań, informacji w zakresie działalności inspektoratu
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łańcucie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • znajomość przepisów ustawy Prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, Kpa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, MS Office)
 • stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych
 • rzetelność, staranność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 • zdolność logicznego myślenia i argumentowania
 • umiejętność pracy w zespole
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego - na stanowisku o podobnym zakresie zadań, 
<br>- w prowadzeniu postępowań administracyjnych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie
  37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 9

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty wymagane w ofercie pracy, tj. list motywacyjny , CV oraz oświadczenia musza być opatrzone własnoręcznym podpisem z datą, uchybienie w tym obowiązku będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w Łańcucie w terminie do dnia 15.07.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko starszego specjalisty" .
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
Złożone dokumenty nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Starszy specjalista
Łańcut
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna