Starszy specjalista
Racibórz
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kierownik Parkowej Stacji Obsługi
Referat ds. Remontów i Obsługi Sekcji Gospodarki Transportowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w godzinach od 7.30 do 15.30; praca przed monitorem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy; hałas.
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (telefon, fax, kserokopiarka);
• możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie procesu planowania obsług okresowych przez Parkową Stację Obsługi oraz organizowanie planowanych obsług sezonowych i doraźnych;
 • planowanie pracy pracowników Parkowej Stacji Obsługi, utrzymanie należytej dyscypliny na stanowiskach pracy oraz rozdzielanie prac poszczególnym pracownikom PSO;
 • przyjmowanie środków transportowych na obsługę okresową lub naprawę bieżącą;
 • odbiór pracy i kontrola jakości wykonywanych obsług okresowych i napraw bieżących;
 • osobiste potwierdzanie sprawności technicznej w „Karcie Pracy”, wyznaczanie stanu licznika lub/i daty do kolejnej obsługi /wymiany oleju/ sprzętu transportowego, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, instrukcją fabryczną lub przepisami;
 • przekazywanie środków transportowych po obsługach okresowych lub naprawach bieżących dla przedstawiciela pododdziału;
 • utrzymywanie stałej sprawności technicznej maszyn, narzędzi i urządzeń obsługowo naprawczych, a także sprawdzanie i organizowanie legalizacji urządzeń warsztatowych podlegających dozorowi technicznemu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych oraz ustawy o Straży Granicznej;
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego Office (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu);
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z technologią napraw pojazdów oraz ich eksploatacji oraz z wykonywaniem obowiązków na stanowisku kierowniczym
 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu mechanika samochodowa, mechanika i budowa maszyn itp.
 • posiadanie przeszkolenia z zakresu technologii napraw pojazdów;
 • posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego.
 • posiadanie prawa jazdy kat. C, C+E, D

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu prawa jazdy;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412 ze zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień diagnosty samochodowego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających z zakresu technologii napraw pojazdów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie selekcji.
• Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
• Dokumenty wskazane w pkt. „Inne dokumenty” kandydat przedkłada dobrowolnie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Proponowane wynagrodzenie brutto: 2750,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 4139 lub (32) 414 4342.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Racibórz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna