Starszy specjalista
Gdańsk
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
w Oddziale Księgowości Dysponenta III Stopnia Wydziału Finansów i Budżetu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku,
• wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
• dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej
• możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych zapewniających prawidłowe ich ujęcie w księgach rachunkowych urzędu;
 • uzgadnianie sald kont księgowych i dokonywanie analizy prawidłowości zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych, a także prowadzenie analiz zgodności paragrafów poniesionych wydatków z paragrafami zaksięgowanych kosztów;
 • sporządzanie projektów (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) sprawozdań budżetowych Rb-28 z wykonania wydatków;
 • przeprowadzenie bieżącej weryfikacji zgodności dekretacji faktur zakupu z dowodami magazynowymi Pz pod względem klasyfikacji budżetowej, a także przeprowadzanie bieżącej kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych oraz ich kompletności;
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami w zakresie dokonywania uzgodnień formalno-rachunkowych oraz sporządzanie i wysyłanie not korygujących;
 • prowadzenie miesięcznych uzgodnień zapisów księgowych i salda na koncie 310 ze stanami magazynowymi ujętymi w module Magazyn oraz dokonywanie sprawdzenia prawidłowości wystawionych dokumentów magazynowych Pz pod względem klasyfikacji budżetowej;
 • współpraca w zakresie obsługi kasowej pracowników i klientów urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość przepisów: dotyczących klasyfikacji budżetowej, dotyczących podatku od towarów i usług,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych.
 • wykształcenie: wyższe na kierunku finanse i rachunkowość, administracja lub o profilu ekonomicznym,
 • przeszkolenie: z zakresu rachunkowości budżetowej, ewidencji podatku VAT,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia,
 • w przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 49/20.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty można również składać drogą elektroniczną wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta > Doręczanie dokumentów elektronicznych”,podadresem:https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/dlaklienta/doreczaniedokumentowelektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-dopuw.html.
O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, bądź numer telefonu.
Każde wymagane oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu oraz opatrzone odręcznym podpisem oraz datą.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (opcjonalnie),
• sprawdzian praktyczny (opcjonalnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP Urzędu w zakładce „Praca w PUW” https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/dokumenty-i-oswiadczenia.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3500 zł/mies. (+ wysługa lat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 584 lub (58) 30 77 141.

Starszy specjalista
Gdańsk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna