Starszy specjalista
Rzeszów
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kadr
samodzielne stanowisko do spraw kadrowych i organizacyjnych

Warunki pracy

- praca administracyjno- biurowa przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
-obsługa urządzeń biurowych ( komputer, kserokopiarka, niszczarka),
-praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu/ możliwe również wyjazdy służbowe;
-praca przy oświetleniu mieszanym,
- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, przy ul. Langiewicza 28.
Budynek nie posiada windy, pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • ustalanie prawa do urlopów wypoczynkowych, prowadzenie ewidencji urlopowej pracowników oraz innych nieobecności w pracy,
 • nadzorowanie prawidłowości sporządzania miesięcznych kart ewidencji czasu pracy oraz rozliczenia czasu pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników, stażami pracy i praktykami studenckimi,
 • wydawnie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania pracowników oraz kontrola ich ważności,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu dokumentów dotyczących stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • współuczestniczenie w sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej dotyczacej obszaru kadr oraz opracowywanie informacji i anliz z zakresu spraw kadrowych,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu projektów regulaminów i procedur z obszaru kadrowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi kadrowej
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o pracownikach urzedów państwowych, Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • znajomość ustawy o reahabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy w obszarze kadrowym/ dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj stażu pracy/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Tylko osoby, których oferty spełniły, wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną/ e-mail/ o terminie dalszego postępowania.
Metody i techniki naboru:
- weryfikacja formalna dokumentów,
- test wiedzy- jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób,
- rozmowa kwalifikacyjna.
List motywacyjny oraz wszystkie składane przez kandydatów oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny/ oryginalny/ podpis kandydata.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Gotowy wzór oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie pod adresem http./piorin.gov.pl/pk-ogloszenia/pk- praca - zamieszczony pod ww. ogłoszeniem o naborze.
Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17( 8500377)

Starszy specjalista

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna