Starszy specjalista
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw inwestycji i remontów w specjalności sanitarnej
w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- delegacje służbowe
-praca w terenie - kontrola budowy
-utrudnione i niebezpieczne warunki pracy w związku z nadzorowaniem budowy (np. praca na wysokości, praca w zapyleniu)
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją zadań inwestycyjno- remontowych oraz weryfikowanie rozliczeń i rachunków za wykonane roboty
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznych i kosztorysów inwestorskich do przeprowadzenia przetargów na projekty techniczne i realizację robót
 • Sprawdzanie merytoryczne i analityczne ofert przetargowych oraz sprawdzanie poprawności sprządzanej dokumentacji techniczej pod względem funkcjonalnym i wymogów technicznych
 • Przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów służbowych oraz przewidywanych dla potrzeb Policji
 • Uczestniczenie w sporządzaniu projektów planów inwestycyjnych i remontowych oraz w sporządzaniu analiz i rozliczeń z realizacji zadań inwestycyjno - remontowych
 • Przygotowywanie i konsultowanie rozwiązań funkcjonalno - użytkowych i koncepcji projektowych zadań inwestycyjno - remontowych
 • Prowadzenie nadzoru nad działalnością remontową w podległych jednostkach Policji
 • Przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedur przetargowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych bez ograniczeń
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • znajomość obowiązujących przepisów budowlanych
 • znajomość obsługi Office
 • znajomość oprogramowania do kosztorysowania
 • znajomość ogólnych procedur przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w specjalności sanitarnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych
 • wykształcenie: wyższe inżynieria środowiska, budownictwo, energetyka
 • znajomość zasad prowadzenia nadzoru robót budowlano - montażowych w branży sanitarnej
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność negocjacji
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • uprawnienia do prowadzenia robót na obiekatch zabytkowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych bez ograniczeń
 • Kopia dokumentu potwierdzającego członkowstwo w Izbie Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 30535”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-29-53, /048/ 345-28-18

Starszy specjalista

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna