Starszy specjalista
Poznań
Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw prowadzenia postępowań szkodowych
w Zespole Finansów Wydziału Wspomagającego KMP w Poznaniu

Warunki pracy

Praca jednozmianowa, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na III piętrze, budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie postępowań szkodowych w mieniu, w jednostkach podległych KMP w Poznaniu,
 • - prowadzenie rejestru szkód w mieniu w KMP w Poznaniu,
 • - dokonuje zgłoszeń szkód w firmach ubezpieczeniowych, oraz sporządza odwołania od decyzji przez nich wydanych,
 • - wystawia zlecenia napraw powypadkowych pojazdów służbowych,
 • - kieruje pracami Komisji Inwentaryzacyjnej KMP w Poznaniu,
 • - przygotowuje projekty ugód zawieranych przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu,
 • - prowadzi postępowania wyjaśniające w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia,
 • - archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • - opracowuje dokumentację dotyczącą zagrożeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawo lub administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego praca w obszarze prawniczym lub administracyjnym
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawo lub administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Poznaniu
  ul. Szylinga 2
  60-787 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie wg. mnożnika 1,2 = 2248,61 zł brutto + dodatek stażowy max. 20% brutto.
W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji.
Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia!!/.
Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą.
Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru wyłącznie drogą mailową.
Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy.
Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu 061 84 157 22
Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna