Starszy specjalista
Cieszyn
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kadr
Sekcja organizacyjno-kadrowa

Warunki pracy

- praca w siedzibie Komendy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
- obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
- praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na I piętrze, budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta i kontrolowanie gospodarowania kadrami;
 • • prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz emerytów i rencistów komendy;
 • • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie, w tym dowódców JRG;
 • • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników komendy;
 • • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników komendy;
 • • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji pracowników oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • • prowadzenie dokumentacji związanej z dodatkowym zatrudnieniem pracowników;
 • • prowadzenie obsługi socjalnej pracowników cywilnych komendy z zakresu korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego (ZFŚS).
 • • weryfikacja uprawnień do kierowania pojazdami i wydawanie zaświadczeń uprawniających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
 • • ewidencjonowanie czasu służby i pracy systemu codziennego oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz realizowanie sprawozdawczości;
 • • kontrolowanie przestrzegania prawa pracy i przepisów określających zasady pełnienia służby, pełnienie nadzoru w tym zakresie
 • • prowadzenie w zastępstwie sekretariatu Komendanta Powiatowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • • znajomość obsługi komputera- MS Office, poczty elektronicznej
 • • znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej
 • • zdolności analityczne, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • odporność na stres
 • • umiejętność organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia
 • • komunikatywność i kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa PSP
  ul. Chemików 16
  43-400 Cieszyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręczny podpisem wraz z datą.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych ( w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń)określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
Ofert odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku: ok. 1700 zł plus wysługa lat.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie. Orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8521106 wew. 28

Starszy specjalista

Cieszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna