Starszy specjalista
Aleksandrów Kujawski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw inspekcji i kontroli
PINB

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie jednostki ( pomieszczenie biurowe wyposażone w stanowisko komputerowe oraz inny sprzęt biurowy) oraz miejsce wykonywania oględzin, kontroli i innych czynności na terenie powiatu aleksandrowskiego.
Siedziba znajduje się na I piętrze w budynku bez windy. Pomieszczenia biurowe nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie decyzji i postanowień oraz pism w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych
 • prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne i/ lub wyższe budowlane, wyższe administracyjne,mile widziane uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość ustawy -Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera i programów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia uprawnień budowlanych
 • kserokopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Termin rozpoczęcia pracy : Maj 2019 r.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Nabór na stanowisko starszy specjalista" do 29.03. 2019 r. Kandydaci którzy spełnia wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (54) 282 38

Starszy specjalista

Aleksandrów Kujawski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna