Starszy specjalista
Łódź
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw wydawania zezwoleń ośrodkom szkolenia oraz ośrodkom doskonalenia techniki jazdy
w Wydziale Rolnictwa i Transportu

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: w zakresie wydawania zezwoleń, nadawania uprawień kandydatom na instruktorów techniki jazdy,
kilka razy w zakresie przeprowadzania kontroli w ośrodkach szkolenia, w zakresie ustalania warunków dotyczących przeprowadzania testów kwalifikacyjnych, w zakresie kwalifikowania na egzamin na instruktora techniki jazdy.
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia kształcących kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzących zajęcia z techniki jazdy,
 • przygotowywanie decyzji dotyczących wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy w związku ze spełnieniem ustawowych wymogów oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego oraz umiejętności praktycznych,
 • nadzór i kontrola nad ośrodkami w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka oraz dokumentacji wymaganej z prowadzonym szkoleniem,
 • przeprowadzanie testów kwalifikacyjnych na kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, wstępną uzupełniającą, wstępną uzupełniającą przyspieszoną w celu sprawdzenia kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy,
 • kwalifikowanie kandydatów na egzamin państwowy w celu uzyskania uprawnień instruktora doskonalenia techniki jazdy,
 • uzgadnianie tras przejścia pielgrzymek i procesji na terenie województwa łódzkiego, w tym przygotowywanie zezwoleń na ich przejście drogami publicznymi. Współpraca w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzką Komendą Policji, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi, starostwami powiatów na terenie województwa łódzkiego oraz innymi urzędami wojewódzkimi,
 • współdziałania z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych z realizacji przez Starostę zadań z zakresu kierujących pojazdami .

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość przepisów : ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawa o kierujących pojazdami,
 • prawo jazdy kat.B,
 • umiejętność prawidłowej identyfikacji problemów, ustalenie realnych celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze nadzoru i kontroli
 • przeszkolenie w zakresie KPA, przeszkolenie w zakresie informatycznym – obsługa specjalistycznych programów komputerowych
 • prawo jazdy kat.C,
 • znajomość jednego z języków obowiązujących w UE w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, rozwiązywania problemów, zachowania się w sytuacjach stresowych,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych,
 • znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2800,00 zł + dodatek stażowy
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Starszy specjalista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna