Starszy specjalista
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw oddziaływania projektu na środowisko
Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie spraw polegające na przygotowywaniu wniosków oraz pism wyjaśniających związanych z uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji w zakresie ochrony środowiska niezbędnych do uzyskania dokumentów umożliwiających realizację projektów i zadań Wydziału
 • pozyskiwanie z ogólnodostępnych baz danych o środowisku oraz poprzez przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne dokumentacji środowiskowej niezbędnej do realizacji budowy oraz weryfikacja dokumentacji środowiskowej pod względem zgodności z przepisami środowiskowymi
 • ocena projektów technicznych pod kątem zgodności z przepisami ochrony środowiska, zapisami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych dokumentach ochrony środowiska i ochrony przyrody (np. plany ochrony)
 • monitorowanie fazy realizacji projektów w zakresie zgodności z zapisami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • koordynacja spraw polegająca na harmonizowaniu działań prowadzonych przez podmioty lub osoby związane z monitoringami porealizacyjnymi poprzez sporządzenie harmonogramu działań, wyborze wykonawców, list sprawdzających, odbiorze i kompletowaniu wyników badań i sprawozdań, przygotowywaniu i przedkładaniu cyklicznych raportów do organów administracji, wydających decyzje
 • współpraca z komórkami Urzędu polegająca na udziale w odbiorze dokumentacji środowiskowej, analizie dokumentów zleconych przez inne komórki w zakresie zamierzeń budowlanych pod kątem oddziaływania na środowisko
 • weryfikacja części merytorycznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane pod kątem wymagań przepisów ochrony środowiska, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych uzgodnień i pozwoleń z zakresu korzystania ze środowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze nauk chemicznych, biologicznych, technicznych, rolniczych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań
 • obsługa aplikacji biurowych MS Office
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracja publiczna
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami
 • znajomość przepisów ustawy pzp, prawa budowlanego, kpa, FIDIC w zakresie wykonywanych zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 841,55 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 66 lub 58 355 31 71

Starszy specjalista

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna