Starszy specjalista
Świdnik
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kwatermistrzowskich
w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej

Warunki pracy

1) praca w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej,
2) praca o charakterze administracyjno - biurowym w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie tutejszej Komendy,
3) możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,
4) częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
7) stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne oraz niekiedy presją czasu,
8) narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe,
9) stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,
10) prowadzenie pojazdów służbowych w ramach realizacji zleconych zadań,
11) toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy w budynku – konieczność poruszania się po budynku, brak oznaczeń dla niewidomych i niedowidzących, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Prowadzenie spraw kwatermistrzowskich oraz logistycznych w jednostce
 • • Zapewnienie właściwego stanu użytkowanych budynków, instalacji i urządzeń technicznych komendy
 • • Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków i pracowników cywilnych
 • • Dokonywanie bieżących zakupów materiałów i wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania komendy
 • • Zabezpieczenie logistyczne prowadzonych działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń
 • • Prowadzenie spraw gospodarki majątkowej komendy
 • • Prowadzenie postępowań związanych ze szkodą w mieniu komendy
 • • Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz ich rozliczanie
 • • Prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • • Znajomość obsługi programów pakietu MS Office
 • • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • Silna motywacja do pracy
 • • Umiejętność pracy w zespole, umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów
 • • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • • Dyspozycyjność
 • • Chęć nauki i rozwoju zawodowego
 • • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • • Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, samorządu terytorialnego oraz finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z tabelą mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej ustalone będzie w oparciu o mnożnik 1,646.
Proces naboru składa się z II etapów:
- etap I – weryfikacja dokumentów w dniu 28 sierpnia 2019 r.
- etap II – rozmowa kwalifikacyjna w dniu 29 sierpnia 2019 r. obejmująca m.in. zagadnienia dotyczące zakresu funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, samorządu terytorialnego, finansów publicznych.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku zastrzega sobie prawo do zmiany terminów etapów naboru w przypadku powstania nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Życiorys/CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego. Oferty niespełniające kryteriów naboru, wymagań formalnych, złożone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w ” dokumentach i oświadczeniach niezbędnych”) nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 81 745 55 94.

Starszy specjalista

Świdnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna