Starszy specjalista
Opole
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw szkoleniowych
w wydziale operacyjno-szkoleniowym

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z wyszkoleniem ogólnym oraz zawodowym strażaków PSP, OSP ( kursy, szkolenia specjalistyczne, ćwiczenia) oraz pracowników cywilnych
 • Analizowanie stanu wyszkolenia strażaków KM PSP w Opolu, przedstawianie wniosków w zakresie wyszkolenia, sporządzanie wymaganej dokumentacji podczas kierowania strażaków na kursy i szkolenia.
 • Ewidencjonowanie wyszkolenia strażaków PSP i OSP.
 • Sporządzanie projektu rocznego planu doskonalenia zawodowego dla KM PSP w Opolu oraz nadzór nad jego realizacją.
 • Organizacja szkoleń dla OSP organizowanych przez KM PSP w Opolu.
 • Udział w organizacji i przeprowadzaniu zawodów sportowo-pożarniczych JRG i OSP
 • Współdzialłanie z organami Policji, firm ubezpieczeniowych, itp. w zakresie udzielania informacji ze zdarzeńn i przyczyn ich powstania
 • Zastęepowanie kierownictwa wydziału podczas ich nieobecności
 • Współudział w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń wszystkich jednostek ksrg w celu doskonalenia umiejętności związanych z gotowością jednostek OSP i PSP oraz innych służb ratowniczych. Wykonywanie tematyczne analiz i dokumentacji związanej z przedmiotowymi ćwiczeniami
 • Prowadzenie ewidencji dotyczących wydatków strukturalnych związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i ogólnych
 • Sporządzanie umów dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe i ogólne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przynalezżnosśc do OSP
 • bieglła znajomośćsc oprogramowania biurowego
 • znajomosc organizacji szkolen OSP

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokument potwierdzająacy przynaleznosc do OSP

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Pańnstwowej Strażzy Pożzźarnej
  ul. Glłogowska 24
  45-315 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto: 2580,00 zł miesięcznie. Dodatkowe informacje: pod nr telefonu 77 400 20 15

Starszy specjalista

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna