Starszy specjalista
Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw realizacji zamówień publicznych i wsparcia projektów teleinformatycznych
w Zespole Wsparcia Technicznego Wydziału Łączności i Informatyki

Warunki pracy

praca wykonywana przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego oraz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, stałe stanowisko pracy usytuowane jest w budynku na IV piętrze. W pionowych ciągach komunikacyjnych głównego budynku jest winda osobowa oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Na kondygnacji budynku, na której znajduje się stanowisko pracy nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadań wymaga reprezentowania urzędu poprzez utrzymywanie ciągłych kontaktów z użytkownikami wewnętrznymi, oraz częstych kontaktów z instytucjami i firmami zewnętrznymi. Występuje możliwość reprezentowania urzędu w spotkaniach branżowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień publicznych na dostawę sprzętu, materiałów i usług z zakresu łączności i informatyki
 • uczestniczenie w planowaniu długookresowych przedsięwzięć teleinformatycznych oraz zaopatrzenia materiałowo-technicznego jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego
 • wykonywanie projektów technicznych i uczestniczenie w projektach budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej
 • uczestniczenie w projektach teleinformatycznych wdrażanych lokalnie oraz wspieranie realizacji projektów centralnych
 • uczestniczenie w odbiorach dostarczanego sprzętu, materiałów i usług, współpracowanie z firmami
 • uczestniczenie w konferencjach, prezentacjach poświęconych zagadnieniom technicznym związanym z nowościami w dziedzinie teleinformatyki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zamówień publicznych
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych
 • znajomość rynku teleinformatycznego
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • asertywność i umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie przeprowadzania projektów teleinformatycznych
 • wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym
 • wiedza z zakresu topologii sieci

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85 – 090 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 46435

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2970 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna