Starszy specjalista
Opole
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Samodzielne stanowisko pracy ds. przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w siedzibie Urzędu i w terenie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem Ppoż. i BHP w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów Ppoż. i BHP.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków w celu sporządzania dokumentów dot. wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą w celu weryfikacji warunków pracy i zapoznania z nimi osób objętych ryzykiem.
 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących wojewódzkiego inspektoratu albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji w celu zapewnienia prawidłowego działania w zakresie BHP i p.poż.
 • Nadzór i kontrola właściwego zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej oraz należytego ich wykorzystania przez pracowników w celu zabezpieczenia pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy.
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż. oraz opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami BHP i Ppoż.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń oraz inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć i poczynań zmierzających do poprawy warunków bhp i ppoż. w komórkach organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • znajomość przepisów i zagadnień z zakresu BHP i ppoż.
 • znajomość ustawy Kodeksu Pracy
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP w administracji publicznej
 • uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Zapis w CV lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór - BHP ”
• Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
• Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html
• Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 402-11-51 lub 77 453-99-06, 77 453-00-69

Starszy specjalista

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna